EkumenickýŽidom12,11

Židom 12:11

Prav­da, nijaká prís­na výchova v tejto chvíli sa nez­dá radost­ná, ale tr­p­ká; ne­skôr však prináša ovocie po­koja a spravod­livos­ti tým, ktorých vy­cvičila.


Verš v kontexte

10 Ot­covia nás krát­ky čas vy­chovávali prís­ne a tak, ako sa im to videlo dob­ré, no on nás vy­chováva pre naše dob­ro, aby sme mali účasť na jeho svätos­ti. 11 Prav­da, nijaká prís­na výchova v tejto chvíli sa nez­dá radost­ná, ale tr­p­ká; ne­skôr však prináša ovocie po­koja a spravod­livos­ti tým, ktorých vy­cvičila. 12 Pre­to vzpružte ochab­nuté ruky a pod­lomené kolená

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

11 A prav­da ni­ktoré káz­nenie, keď je prítom­né, ne­vidí sa byť radost­ným, lež smut­ným; ale po­zdejšie po­koj­ným ovocím spraved­livos­ti od­pláca tým, ktorí ním boli vy­cvičení.

Evanjelický

11 Prav­da, nijaká prís­na výchova, po­kiaľ tr­vá, nez­dá sa radost­nou, ale žalost­nou; po­tom však prináša ovocie po­koja a spravod­livos­ti tým, ktorých vy­cvičila.

Ekumenický

11 Prav­da, nijaká prís­na výchova v tejto chvíli sa nez­dá radost­ná, ale tr­p­ká; ne­skôr však prináša ovocie po­koja a spravod­livos­ti tým, ktorých vy­cvičila.

Bible21

11 Výchova se v dané chví­li nikdy ne­z­dá příjemná, ale krušná, pozdě­ji však těm, kdo jí pro­š­li, přináší ovo­ce sprave­dlnosti a poko­je.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček