EkumenickýŽidom10,29

Židom 10:29

Uvážte, o čo hroz­nejší trest si za­slúži ten, čo pošliape Božieho Syna, zneváži krv zmluvy, ktorou bol po­svätený, a po­tupí Ducha milos­ti.


Verš v kontexte

28 Ak nie­kto poruší Mojžišov zákon, zo­mrie bez milo­sr­den­stva na zá­klade svedec­tva dvoch alebo troch sved­kov. 29 Uvážte, o čo hroz­nejší trest si za­slúži ten, čo pošliape Božieho Syna, zneváži krv zmluvy, ktorou bol po­svätený, a po­tupí Ducha milos­ti. 30 Veď po­známe toho, kto po­vedal: Mne pat­rí po­msta, ja sa od­platím. Pán bude súdiť svoj ľud.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

29 a o koľko, dom­nievam sa, prís­nejšieho tres­tu bude uznaný za hod­ného ten, kto zašliapal Syna Božieho a krv sm­luvy, ktorou bol po­svätený, po­vážil za obec­nú a Duchu milos­ti urobil po­tupu?!

Evanjelický

29 uvážte teda, o čo ťažšieho tres­tu bude hoden ten, kto šliape po Synovi Božom, a krv zmluvy, ktorá ho po­svätila, po­kladá za obyčaj­nú krv a vy­smieva sa Duchu milos­ti.

Ekumenický

29 Uvážte, o čo hroz­nejší trest si za­slúži ten, čo pošliape Božieho Syna, zneváži krv zmluvy, ktorou bol po­svätený, a po­tupí Ducha milos­ti.

Bible21

29 Před­stav­te si, čím přísnější trest za­s­luhuje ten, kdo pošlapal Božího Sy­na, přestal si cenit krve smlou­vy, jíž byl po­svěcen, a po­tu­pil Du­cha mi­losti!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček