EkumenickýŽidom10,22

Židom 10:22

pri­stúp­me s úprimným srd­com v plnej is­tote viery, so srd­com očis­teným od zlého svedomia a s telom ob­mytým čis­tou vodou.


Verš v kontexte

21 a keď máme veľkňaza nad Božím domom, 22 pri­stúp­me s úprimným srd­com v plnej is­tote viery, so srd­com očis­teným od zlého svedomia a s telom ob­mytým čis­tou vodou. 23 Ne­och­vej­ne sa pri­dŕžaj­me nádeje, ktorú vy­znávame, lebo ten, čo nám dal pri­sľúbenia, je ver­ný.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

22 pri­stupuj­me s prav­divým srd­com v pl­nej is­tote viery majúc po­kropené srd­cia a tak očis­tené od zlého svedomia

Evanjelický

22 pri­stupuj­me s úp­rim­ným srd­com, v pl­nos­ti viery ako takí, ktorí majú srd­ce očis­tené od zlého svedomia a telo ob­myté čis­tou vodou.

Ekumenický

22 pri­stúp­me s úprimným srd­com v plnej is­tote viery, so srd­com očis­teným od zlého svedomia a s telom ob­mytým čis­tou vodou.

Bible21

22 a pro­to přistup­me s oprav­dovým srd­cem, v plné jisto­tě ví­ry, se srd­cem očištěným od špatného svědo­mí a s tělem omytým čistou vodou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček