EkumenickýŽidom1,12

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Židom 1:12

a zvinieš ich ako plášť, ako odev a zmenia sa. Ty si však ten is­tý a tvoje roky ne­pres­tanú.


Verš v kontexte

11 Ony sa po­minú, ale ty zo­stávaš; a všet­ci zo­star­nú ako odev 12 a zvinieš ich ako plášť, ako odev a zmenia sa. Ty si však ten is­tý a tvoje roky ne­pres­tanú. 13 A kedy ktorému z anjelov po­vedal: Seď po mojej pravici, kým ne­položím tvojich ne­priateľov za pod­nožku tvojim nohám?

späť na Židom, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 a svinieš ich ako plášť, ako rúcho, a budú zmenené. Ale ty si ten is­tý, a tvojim rokom nebude kon­ca.

Evanjelický

12 zvinieš ich ako plášť, a aj sa zmenia ako rúcho; ale Ty si vždy ten is­tý a Tvoje roky sa ni­kdy ne­minú.

Ekumenický

12 a zvinieš ich ako plášť, ako odev a zmenia sa. Ty si však ten is­tý a tvoje roky ne­pres­tanú.

Bible21

12 Svi­neš je jako plášťa jako rou­cho bu­dou změněna, ty však jsi ten­týž – tvá lé­ta neskončí!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček