EkumenickýŽalmy28,4

Žalmy 28:4

Nalož s nimi podľa ich skut­kov, podľa ich zlých činov. Nalož s nimi podľa diela ich rúk, od­plať im podľa ich zá­sluh.


Verš v kontexte

3 Nezaraď ma medzi bez­božníkov a páchateľov bez­právia. S blížnymi sa vľúd­ne zhovárajú, ale v srdci majú zlobu.
4 Nalož s nimi podľa ich skut­kov, podľa ich zlých činov. Nalož s nimi podľa diela ich rúk, od­plať im podľa ich zá­sluh.
5 Oni pred­sa nechápu skut­ky Hos­podina ani dielo jeho rúk. Zničí ich a ne­ob­noví.

späť na Žalmy, 28

Príbuzné preklady Roháček

4 Daj im podľa ich skut­ku a podľa nešľachet­nos­ti ich činov; daj im podľa diela ich rúk; za­plať im to, čo za­slúžili.

Evanjelický

4 Od­plať im podľa ich skut­kov a podľa ich zlých činov, od­plať im podľa diela ich rúk, od­meň ich podľa zá­sluhy!

Ekumenický

4 Nalož s nimi podľa ich skut­kov, podľa ich zlých činov. Nalož s nimi podľa diela ich rúk, od­plať im podľa ich zá­sluh.

Bible21

4 Dej jim odpla­tu za je­jich skutky, za pod­lost je­jich počinů, odměň je za dílo je­jich rukou, dej jim za­s­louženou odpla­tu!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček