EkumenickýZachariáš8,8

Zachariáš 8:8

Pri­vediem ho, takže bude bývať v Jeruzaleme. Bude mojím ľudom a ja budem jeho Bohom v pravde a spravod­livos­ti.


Verš v kontexte

7 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Hľa, ja za­chránim svoj ľud z krajiny východu a z krajiny západu sln­ka. 8 Pri­vediem ho, takže bude bývať v Jeruzaleme. Bude mojím ľudom a ja budem jeho Bohom v pravde a spravod­livos­ti. 9 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Nech spev­nejú ruky vás, čo v týchto dňoch počúvate tieto slová z úst prorokov, ktorí boli pri tom, keď sa kládol zá­klad domu Hos­podina zá­stupov, aby sa po­stavil chrám.

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

8 A do­vediem ich, a budú bývať pro­stred Jeruzalema a budú mi ľudom, a ja im budem Bohom v prav­de a v spraved­livos­ti.

Evanjelický

8 Pri­vediem ich, takže budú bývať v Jeruzaleme; budú mojím ľudom a ja im budem Bohom ver­ne a spravod­livo.

Ekumenický

8 Pri­vediem ho, takže bude bývať v Jeruzaleme. Bude mojím ľudom a ja budem jeho Bohom v pravde a spravod­livos­ti.

Bible21

8 Přive­du je zpět a bu­dou byd­let v Je­ruzalémě; bu­dou mým li­dem a já budu je­jich Bo­hem věrně a sprave­dlivě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček