EkumenickýZachariáš8,20

Zachariáš 8:20

Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ešte prídu národy a obyvatelia veľkých miest


Verš v kontexte

19 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Pôst štvr­tého, pôst piateho, pôst sied­meho a pôst desiateho mesiaca bude pre Júdov dom dňami plesania, rados­ti a veselej oslavy. Pre­to miluj­te prav­du a po­koj! 20 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ešte prídu národy a obyvatelia veľkých miest 21 a obyvatelia jed­ného mes­ta pôj­du do druhého a po­vedia: Poďme, vy­ber­me sa udob­riť Hos­podinovu tvár a hľadať Hos­podina zá­stupov; pôj­dem aj ja!

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

20 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Ešte bude to, že prij­dú národy a obyvatelia mnohých miest.

Evanjelický

20 Tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí: Ešte prídu národy a obyvatelia mnohých miest,

Ekumenický

20 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ešte prídu národy a obyvatelia veľkých miest

Bible21

20 Tak praví Hos­po­din zástupů: Ještě sem bu­dou při­cházet náro­dy a obyva­te­lé mno­ha měst.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček