EkumenickýZachariáš14,2

Zachariáš 14:2

Zhromaždím všet­ky národy k Jeruzalemu do boja, zauj­mú mes­to, domy vy­plienia, ženy znásil­nia. Polo­vica mes­ta pôj­de do zajatia, ale zvyšok ľudu mes­ta ne­vyničia.


Verš v kontexte

1 Hľa, pri­chádza deň Hos­podina, vtedy sa v tvojom strede bude deliť korisť. 2 Zhromaždím všet­ky národy k Jeruzalemu do boja, zauj­mú mes­to, domy vy­plienia, ženy znásil­nia. Polo­vica mes­ta pôj­de do zajatia, ale zvyšok ľudu mes­ta ne­vyničia. 3 Po­tom Hos­podin vy­tiah­ne a bude bojovať proti tým národom, ako bojoval v deň voj­ny.

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

2 Shromaždím všet­ky národy proti Jeruzalemu do boja, a mes­to bude vzaté, domy budú olúpené, ženy budú sprz­nené, a polo­vica mes­ta vy­j­de do zajatia, ale ostatok ľudu nebude vy­plienený z mes­ta.

Evanjelický

2 Vtedy zhromaždím všet­ky národy k Jeruzalemu do boja; mes­to bude dobyté, domy vy­plienené a ženy zhanobené. Polo­vica mes­ta vy­j­de do zajatia, ale ostatok ľudu nebude vy­hladený z mes­ta.

Ekumenický

2 Zhromaždím všet­ky národy k Jeruzalemu do boja, zauj­mú mes­to, domy vy­plienia, ženy znásil­nia. Polo­vica mes­ta pôj­de do zajatia, ale zvyšok ľudu mes­ta ne­vyničia.

Bible21

2 Shro­máždím to­tiž všech­ny náro­dy, aby na­padly Je­ruzalém. Město bude do­byto, domy vy­pleně­ny, že­ny znásilně­ny. Po­lovi­na měs­ta půjde do vy­hnan­ství, zby­tek lidu ale zůstane ve městě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček