EkumenickýZachariáš14,18

Zachariáš 14:18

Ak ne­vys­túpi a ne­príde ani po­kolenie Egypťanov, nebude pršať ani im. Za­stih­ne ich rana, ktorou Hos­podin ud­rie národy, čo ne­vys­túpia svätiť sláv­nosť stán­kov.


Verš v kontexte

17 Ak nie­ktoré z týchto po­kolení ne­vys­túpia do Jeruzalema po­kloniť sa kráľovi, Hos­podinovi zá­stupov, nebude im pršať. 18 Ak ne­vys­túpi a ne­príde ani po­kolenie Egypťanov, nebude pršať ani im. Za­stih­ne ich rana, ktorou Hos­podin ud­rie národy, čo ne­vys­túpia svätiť sláv­nosť stán­kov. 19 Toto bude trest za hriech Egyp­ta a za hriech všet­kých národov, čo ne­vys­túpia svätiť sláv­nosť stán­kov.

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

18 A keby ne­išla hore čeľaď Egyp­ta ani ne­prišla, nebude ani na nich, ale bude na nich rana, ktorou raní Hos­podin národy, ktoré ne­prij­dú hore, aby slávily sláv­nosť stánov.

Evanjelický

18 Ak čeľaď Egyp­ta ne­príde a ne­ukáže sa, ani nad ňou nebude pršať; pos­tih­ne ju pliaga, ktorou Hos­podin raní národy, čo ne­prídu svätiť sviatok stán­kov.

Ekumenický

18 Ak ne­vys­túpi a ne­príde ani po­kolenie Egypťanov, nebude pršať ani im. Za­stih­ne ich rana, ktorou Hos­podin ud­rie národy, čo ne­vys­túpia svätiť sláv­nosť stán­kov.

Bible21

18 A když se na tu pouť ne­vy­dá lid Egyp­ta, ne­bu­de pršet ani na ně. Ta­kovou ranou Hos­po­din raní náro­dy, které by ne­putovaly slavit Svá­tek stánků.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček