EkumenickýSudcov7,24

Sudcov 7:24

Gideón rozo­slal po­slov po celom Ef­rajim­skom po­horí s výzvou: Zíďte dolu proti Mid­jánčanom a ob­saďte im vody až po Bét-Báru na Jor­dáne. Všet­ci muži Ef­rajima boli po­volaní a ob­sadili vody po Bét-Báru a Jor­dán.


Verš v kontexte

23 Vtedy boli pri­volaní muži Iz­raela z kmeňa Naf­táli, Ašér a z celého kmeňa Menašše, aby prena­sledovali Mid­jánčanov. 24 Gideón rozo­slal po­slov po celom Ef­rajim­skom po­horí s výzvou: Zíďte dolu proti Mid­jánčanom a ob­saďte im vody až po Bét-Báru na Jor­dáne. Všet­ci muži Ef­rajima boli po­volaní a ob­sadili vody po Bét-Báru a Jor­dán. 25 Zajali obe mid­ján­ske kniežatá Oréba a Zeéba. Oréba za­bili na Hav­ranej skale, Zeéba vo Vlčom lise a Mid­jánčanov prena­sledovali. Hlavu Oréba a Zeéba prinies­li Gideónovi za Jor­dán.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

24 A Gede­on bol rozposlal po­slov po všet­kých vr­choch Ef­rai­mových s od­kazom: Sídite oproti Madianom a za­stúp­te im vody až po Bét-abaru i Jor­dán. A tak svolaní boli všet­ci mužovia Ef­rai­ma a zau­jali vody až po Bét-abaru i Jor­dán.

Evanjelický

24 Gide­on rozo­slal aj po­slov na celé Ef­rajim­ské po­horie s od­kazom: Zíďte proti Mid­ján­com a za­ber­te im vody až po Bét-Báru a Jor­dán. Vy­zvali všet­kých mužov z Ef­rajimu, a tí im za­brali vody po Bét-Báru a Jor­dán.

Ekumenický

24 Gideón rozo­slal po­slov po celom Ef­rajim­skom po­horí s výzvou: Zíďte dolu proti Mid­jánčanom a ob­saďte im vody až po Bét-Báru na Jor­dáne. Všet­ci muži Ef­rajima boli po­volaní a ob­sadili vody po Bét-Báru a Jor­dán.

Bible21

24 Ge­de­on také ro­ze­s­lal po­s­ly po ce­lém po­hoří Efraim s roz­kazem: „Se­stup­te z hor odříz­nout Mi­dián­ce! Ob­saď­te jim jordán­ské bro­dy až k Bet-baře.“ Všich­ni Efrai­mští muži se tedy shro­máž­di­li a za­bra­li jordán­ské bro­dy až k Bet-baře.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček