EkumenickýSudcov7,2

Sudcov 7:2

Hos­podin po­vedal Gideónovi: Máš pri sebe pri­veľa ľudu, než aby som mu vy­dal Mid­jánčanov. Iz­rael sa totiž mohol vy­statovať a po­vedať: Za­chránil som sa vlast­nou silou.


Verš v kontexte

1 Včas­ráno Jerub­baál, teda Gideón, i všetok ľud, čo bol s ním, vstal a utáboril sa pri prameni Charód. Tábor Mid­jánčanov bol sever­ne od neho v doline za pahor­kom Móre. 2 Hos­podin po­vedal Gideónovi: Máš pri sebe pri­veľa ľudu, než aby som mu vy­dal Mid­jánčanov. Iz­rael sa totiž mohol vy­statovať a po­vedať: Za­chránil som sa vlast­nou silou. 3 Oznám teda, aby ľud počul: Kto sa bojí a chveje sa, môže sa vrátiť a z Gileádskeho po­horia odísť. Vtedy sa dvad­saťd­vatisíc mužov vrátilo a desaťtisíc ich zo­stalo.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

2 A Hos­podin riekol Gede­onovi: Pri­mnoho je ľudu, ktorý je s tebou, než aby som dal Madiana do ich ruky, aby sa nech­lúbil Iz­rael proti mne a ne­povedal: Moja ruka mi spomoh­la.

Evanjelický

2 Vtedy Hos­podin riekol Gide­onovi: Pri­mnoho ľudu je pri tebe, než aby som im vy­dal Mid­ján­cov do rúk; Iz­rael by sa mohol vy­vyšovať nado mňa a po­vedať: Moja moc ma za­chránila.

Ekumenický

2 Hos­podin po­vedal Gideónovi: Máš pri sebe pri­veľa ľudu, než aby som mu vy­dal Mid­jánčanov. Iz­rael sa totiž mohol vy­statovať a po­vedať: Za­chránil som sa vlast­nou silou.

Bible21

2 Hos­po­din ře­kl Ge­de­o­novi: „Máš pří­liš velké voj­sko. Ne­mo­hu jim vy­dat Mi­dián­ce do ru­kou, aby se Iz­rael ne­chlu­bil na můj účet a neříkal: ‚Zvítězi­li jsme díky své síle.‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček