EkumenickýSudcov6,14

Sudcov 6:14

Hos­podinov an­jel sa k nemu ob­rátil a po­vedal: Po­uži svoju silu a vy­sloboď Iz­raelitov z moci Mid­jánčanov. Či som ťa ne­pos­lal?


Verš v kontexte

13 Gideón od­povedal: Prosím, pán môj, ak je s nami Hos­podin, prečo nás toto všet­ko pos­tih­lo? Kde sú všet­ky ob­divuhod­né skut­ky, o ktorých nám rozp­rávali naši ot­covia? Vravievali: Či nás Hos­podin ne­vyviedol z Egypta? Teraz nás však Hos­podin za­vr­hol a vy­dal nás na­pos­pas Mid­jánčanom. 14 Hos­podinov an­jel sa k nemu ob­rátil a po­vedal: Po­uži svoju silu a vy­sloboď Iz­raelitov z moci Mid­jánčanov. Či som ťa ne­pos­lal? 15 On však na­mietol: Prosím, Pane, ako mám vy­slobodiť Iz­raelitov? Veď môj rod je naj­chatr­nejší z kmeňa Menašše a ja som v dome svoj­ho otca cel­kom bez­výz­nam­ný.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

14 A Hos­podin po­zrel na neho a riekol: Idi v tej­to svojej sile a za­chrániš Iz­raela vy­trh­núc ho z ruky Madiana. Hľaď, po­slal som ťa.

Evanjelický

14 Hos­podin sa ob­rátil k nemu so slovami: Choď s touto svojou silou a vy­sloboď Iz­rael z rúk Mid­ján­cov. Veď som ťa po­slal.

Ekumenický

14 Hos­podinov an­jel sa k nemu ob­rátil a po­vedal: Po­uži svoju silu a vy­sloboď Iz­raelitov z moci Mid­jánčanov. Či som ťa ne­pos­lal?

Bible21

14 Tu se k ně­mu Hos­po­din ob­rá­til a pravil: „Jdi v této své síle a za­chráníš Iz­rael z hrsti Mi­dián­ců. Já sám tě pře­ce posílám!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček