EkumenickýSudcov6,13

Sudcov 6:13

Gideón od­povedal: Prosím, pán môj, ak je s nami Hos­podin, prečo nás toto všet­ko pos­tih­lo? Kde sú všet­ky ob­divuhod­né skut­ky, o ktorých nám rozp­rávali naši ot­covia? Vravievali: Či nás Hos­podin ne­vyviedol z Egypta? Teraz nás však Hos­podin za­vr­hol a vy­dal nás na­pos­pas Mid­jánčanom.


Verš v kontexte

12 Hos­podinov an­jel sa mu zjavil a oslovil ho: Hos­podin s tebou, od­vážny hr­dina! 13 Gideón od­povedal: Prosím, pán môj, ak je s nami Hos­podin, prečo nás toto všet­ko pos­tih­lo? Kde sú všet­ky ob­divuhod­né skut­ky, o ktorých nám rozp­rávali naši ot­covia? Vravievali: Či nás Hos­podin ne­vyviedol z Egypta? Teraz nás však Hos­podin za­vr­hol a vy­dal nás na­pos­pas Mid­jánčanom. 14 Hos­podinov an­jel sa k nemu ob­rátil a po­vedal: Po­uži svoju silu a vy­sloboď Iz­raelitov z moci Mid­jánčanov. Či som ťa ne­pos­lal?

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

13 Na to mu po­vedal Gede­on: Ó, môj pane, ak je Hos­podin s na­mi, prečo prišlo na nás všet­ko toto? A kde všetky jeho zá­zraky, o ktorých nám rozp­rávali naši ot­covia, keď nám vraveli: Či nás v­raj nevyviedol Hos­podin hore z Egyp­ta? A teraz nás opus­til Hos­podin a vydal nás do ruky Madiana.

Evanjelický

13 Gide­on mu po­vedal: Ach, môj pane, prečo nás toto všet­ko pos­tih­lo, ak je Hos­podin s na­mi? Kde sú všet­ky Jeho pred­iv­né skut­ky, o ktorých nám rozp­rávali ot­covia, keď hovorili: Hos­podin nás vy­viedol z Egyp­ta. Teraz nás Hos­podin za­vr­hol a vy­dal Mid­ján­com do rúk.

Ekumenický

13 Gideón od­povedal: Prosím, pán môj, ak je s nami Hos­podin, prečo nás toto všet­ko pos­tih­lo? Kde sú všet­ky ob­divuhod­né skut­ky, o ktorých nám rozp­rávali naši ot­covia? Vravievali: Či nás Hos­podin ne­vyviedol z Egypta? Teraz nás však Hos­podin za­vr­hol a vy­dal nás na­pos­pas Mid­jánčanom.

Bible21

13 Ge­de­on mu od­po­věděl: „Pro­miň, pane, ale jest­li je Hos­po­din s ná­mi, pro­č nás to­hle všech­no po­tkalo? Kde jsou všech­ny ty jeho divy, o kterých nám vy­právě­li naši ot­cové? Prý: ‚Hos­po­din nás pře­ce vy­ve­dl z Egypta‘ – jenže teď nás Hos­po­din opustil a ne­chal nás v hrsti Midiánců!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček