EkumenickýSudcov11,28

Sudcov 11:28

Kráľ Amónčanov však nech­cel ani vy­počuť od­kaz, ktorý mu Jef­te po­slal.


Verš v kontexte

27 Ja som sa ne­previnil proti tebe, ty sa však do­púšťaš ne­právos­ti voči mne, keď sa chys­táš do boja proti mne. Nech Hos­podin, sud­ca, roz­hod­ne dnes medzi Iz­raelit­mi a Amónčan­mi. 28 Kráľ Amónčanov však nech­cel ani vy­počuť od­kaz, ktorý mu Jef­te po­slal. 29 Hos­podinov duch zo­stúpil na Jef­teho a on prešiel cez Gileád a Menašše do gileád­skej Mic­py. Z gileádskej Mic­py šiel bojovať proti Amónčanom.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

28 Ale ne­počul kráľ synov Am­monových na slová Jef­tu, ktoré po­slal k ne­mu.

Evanjelický

28 Ale kráľ Am­món­cov nedal nič na slová, ktoré mu pred­ložil.

Ekumenický

28 Kráľ Amónčanov však nech­cel ani vy­počuť od­kaz, ktorý mu Jef­te po­slal.

Bible21

28 Amon­ský král ale na tato Jiftachova slova vůbec ne­dbal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček