EkumenickýSkutky2,22

Skutky 2:22

Skutky apoštolov

Muži Iz­raela, počuj­te tieto slová: Ježiša Nazaret­ského Boh medzi vami po­tvr­dil moc­nými čin­mi, div­mi a znameniami, ktoré upro­stred vás, ako sami viete, vy­konal Boh skr­ze neho.


Verš v kontexte

21 Vtedy bude za­chránený každý, kto bude vzývať Pánovo meno. 22 Muži Iz­raela, počuj­te tieto slová: Ježiša Nazaret­ského Boh medzi vami po­tvr­dil moc­nými čin­mi, div­mi a znameniami, ktoré upro­stred vás, ako sami viete, vy­konal Boh skr­ze neho. 23 A toh­to muža, vy­daného na zá­klade určeného Božieho zámeru a pred­vídania, ste rukou zločin­cov pri­bili na kríž a za­bili.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

22 Mužovia Iz­raeliti, počuj­te tieto slová: Ježiša Nazarej­ského, muža, od Boha pred vami pre­sláveného mocami a zá­zraky a znameniami, ktoré skr­ze neho činil Bôh medzi vami, jako aj sami viete -

Evanjelický

22 Mužovia iz­rael­skí, počuj­te tieto slová: Ježiša Nazaret­ského, muža, ktorému Boh vy­dal pred vami svedec­tvo moc­nými skut­kami, zá­zrak­mi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh činil skr­ze Neho medzi vami,

Ekumenický

22 Muži Iz­raela, počuj­te tieto slová: Ježiša Nazaret­ského Boh medzi vami po­tvr­dil moc­nými čin­mi, div­mi a znameniami, ktoré upro­stred vás, ako sami viete, vy­konal Boh skr­ze neho.

Bible21

22 Slyš­te má slova, Iz­rae­li­té: Bůh vám dokázal, kdo je Ježíš Na­za­retský, když skrze něj mezi vá­mi ko­nal divy, zá­zra­ky a zna­mení, jak sami dobře ví­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček