EkumenickýSkutky17,26

Skutky 17:26

Skutky apoštolov

On z jedného stvoril celé ľud­ské po­kolenie, aby obývalo celý po­vrch zeme, vy­medzil ľuďom čas a hranice bývania,


Verš v kontexte

25 ani si nedá slúžiť ľud­skými rukami, ako keby niečo po­treboval, veď on dáva všet­kému život, dych a všet­ko. 26 On z jedného stvoril celé ľud­ské po­kolenie, aby obývalo celý po­vrch zeme, vy­medzil ľuďom čas a hranice bývania, 27 aby hľadali Boha, či by ho nejako ne­na­hmatali a nenašli, hoci od ni­koho z nás nie je ďaleko.

späť na Skutky, 17

Príbuzné preklady Roháček

26 a učinil z jed­nej krvi všetok národ ľudí, aby bývali na celej tvári zeme, určiac vo­pred od­riadené časy a medze ich bývania,

Evanjelický

26 On urobil z jed­nej krvi všet­ky po­kolenia ľud­ské, aby obývali celý po­vrch zeme; stanovil určité časy a hranice ich pre­bývania,

Ekumenický

26 On z jedného stvoril celé ľud­ské po­kolenie, aby obývalo celý po­vrch zeme, vy­medzil ľuďom čas a hranice bývania,

Bible21

26 Z jedno­ho člověka uči­nil ce­lé lid­stvo, aby ži­lo na ce­lém zem­ském po­vrchu. Vy­měřil jim určená ob­dobí a hranice je­jich živo­ta,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček