EkumenickýSkutky1,4

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Skutky 1:4

Skutky apoštolov

Raz, keď s nimi stoloval, pri­kázal im: Z Jeruzalema ne­od­chádzaj­te, ale očakávaj­te spl­nenie Ot­cov­ho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli:


Verš v kontexte

3 Po svojom utr­pení sa im štyrid­sať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľov­stve, aby tak mnohými spôsob­mi do­kázal, že žije. 4 Raz, keď s nimi stoloval, pri­kázal im: Z Jeruzalema ne­od­chádzaj­te, ale očakávaj­te spl­nenie Ot­cov­ho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli: 5 Ján krs­til vodou, ale vy budete o niekoľko dní po­krs­tení Duchom Svätým.

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A shromažďujúc sa s nimi pri­kazoval im, aby ne­od­chádzali z Jeruzalema, ale aby čakali za­sľúbenie Ot­covo, o ktorom zasľúbení ste v­raj počuli od mňa;

Evanjelický

4 Keď boli spolu, pri­kázal im, aby ne­od­chádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali za­sľúbenie Ot­covo - o ktorom (tak im riekol) počuli ste odo mňa,

Ekumenický

4 Raz, keď s nimi stoloval, pri­kázal im: Z Jeruzalema ne­od­chádzaj­te, ale očakávaj­te spl­nenie Ot­cov­ho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli:

Bible21

4 Když se s nimi sešel, přikázal jim: „Ne­opouštěj­te Je­ruzalém, ale očekávej­te Ot­covo za­s­líbení, o kterém jste mě slyše­li mlu­vit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček