EkumenickýSkutky1,26

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Skutky 1:26

Skutky apoštolov

Po­tom im dali lósy a lós padol na Mateja, ktorý bol pričlenený k jedenástim apoštolom.


Verš v kontexte

24 Po­tom sa mod­lili tak­to: Pane, ty po­znáš srd­cia všet­kých ľudí. Ukáž nám, ktorého z týchto dvoch si si vy­volil, 25 aby zau­jal mies­to v tejto apoštol­skej službe, ktorú Judáš opus­til, aby od­išiel na svoje mies­to. 26 Po­tom im dali lósy a lós padol na Mateja, ktorý bol pričlenený k jedenástim apoštolom.

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 A dali im losy, a los padol na Mateja, a bol spolu počítaný s jedonás­timi apoštol­mi.

Evanjelický

26 Nato im dali lósy; a lós padol na Mateja, i bol priradený k jedenás­tim apoštolom.

Ekumenický

26 Po­tom im dali lósy a lós padol na Mateja, ktorý bol pričlenený k jedenástim apoštolom.

Bible21

26 Po­tom losova­li: los padl na Matěje, a tak byl připoč­ten k je­denácti apošto­lům.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček