EkumenickýSkutky1,25

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Skutky 1:25

Skutky apoštolov

aby zau­jal mies­to v tejto apoštol­skej službe, ktorú Judáš opus­til, aby od­išiel na svoje mies­to.


Verš v kontexte

24 Po­tom sa mod­lili tak­to: Pane, ty po­znáš srd­cia všet­kých ľudí. Ukáž nám, ktorého z týchto dvoch si si vy­volil, 25 aby zau­jal mies­to v tejto apoštol­skej službe, ktorú Judáš opus­til, aby od­išiel na svoje mies­to. 26 Po­tom im dali lósy a lós padol na Mateja, ktorý bol pričlenený k jedenástim apoštolom.

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 aby do­stal podiel na tej­to službe a na apoštols­tve, od­kiaľ od­stúpil Judáš, aby od­išiel na svoje vlast­né mies­to.

Evanjelický

25 aby pre­vzali túto službu a apoštols­tvo, z ktorého vy­padol Judáš, aby od­išiel na svoje mies­to.

Ekumenický

25 aby zau­jal mies­to v tejto apoštol­skej službe, ktorú Judáš opus­til, aby od­išiel na svoje mies­to.

Bible21

25 aby měl podíl na této službě a stal se apošto­lem namísto Ji­dáše, který se od­vrá­til a ode­šel, kam patří.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček