EkumenickýSkutky1,13

Skutky 1:13

Skutky apoštolov

Keď ta prišli, vy­stúpili do hor­nej siene, kde sa zdržiavali Peter, Ján, Jakub, On­drej, Filip, Tomáš, Bar­tolomej, Matúš, Jakub Al­fejov, Šimon Hor­livec a Júda Jakubov.


Verš v kontexte

12 Po­tom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu, ktorý sa volá Olivový a je blíz­ko Jeruzalema, vzdialený toľko, koľko je do­volené prej­sť v sobotu. 13 Keď ta prišli, vy­stúpili do hor­nej siene, kde sa zdržiavali Peter, Ján, Jakub, On­drej, Filip, Tomáš, Bar­tolomej, Matúš, Jakub Al­fejov, Šimon Hor­livec a Júda Jakubov. 14 Všet­ci títo sa jed­nomyseľne a vy­trvalo mod­lili spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou mat­kou a s jeho brat­mi.

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 A keď vošli do mesta, vy­šli do vr­ch­nej dvorany, kde sa zdržovali Peter a Jakob a Ján a An­drej, Filip a Tomáš, Bar­tolome­us a Matúš, Jakob Al­fe­ov a Šimon Zelóta, Horlivec, a Júdas Jakobov.

Evanjelický

13 Keď tam prišli, vstúpili Peter, Ján, Jakub, On­drej, Filip, Tomáš, Bar­tolomej, Matúš, Jakub Al­fe­ov, hor­livec Šimon a Judáš Jakubov do vr­ch­nej dvorany, kde občas bývali.

Ekumenický

13 Keď ta prišli, vy­stúpili do hor­nej siene, kde sa zdržiavali Peter, Ján, Jakub, On­drej, Filip, Tomáš, Bar­tolomej, Matúš, Jakub Al­fejov, Šimon Hor­livec a Júda Jakubov.

Bible21

13 Když přiš­li, vy­stou­pi­li do horní místnosti do­mu, kde pobývali: Petr, Ja­kub, Jan, On­dřej, Fi­lip, To­máš, Bar­to­lo­měj, Ma­touš, Ja­kub (syn Alfeův), Ši­mon Zélot a Juda (syn Ja­ku­bův).

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček