EkumenickýSkutky1,1

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Skutky 1:1

Skutky apoštolov

Milý Te­ofil, v prvej knihe som na­písal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiat­ku


Verš v kontexte

1 Milý Te­ofil, v prvej knihe som na­písal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiat­ku 2 až do dňa, keď bol vzatý do neba. Pred­tým dal pro­stred­níc­tvom Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vy­volil. 3 Po svojom utr­pení sa im štyrid­sať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľov­stve, aby tak mnohými spôsob­mi do­kázal, že žije.

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pr­vú knihu som na­písal, Te­ofíle, o všet­kom, čo za­počal Ježiš činiť a učiť,

Evanjelický

1 Pr­vú knihu, Te­ofil, na­písal som o všet­kom, čo Ježiš činil a učil od počiat­ku

Ekumenický

1 Milý Te­ofil, v prvej knihe som na­písal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiat­ku

Bible21

1 První kni­hu jsem sepsal, drahý Te­ofi­le, o všem, co Ježíš za­čal dělat a učit

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček