EkumenickýRút4

Rút

Bóaz uplatňuje právo príbuzenstva1 Bóaz vošiel do mest­skej brány a tam si sadol. Práve vtedy šiel tadiaľ príbuz­ný, o ktorom sa Bóaz zmienil. Bóaz mu po­vedal: Poď sem a po­saď sa. Príbuz­ný prišiel a sadol si. 2 Bóaz si vy­bral desať mužov spomedzi starších mes­ta a po­vedal: Po­saďte sa sem. Oni si sad­li. 3 Po­tom Bóaz po­vedal príbuz­nému: Noémi, ktorá sa vrátila z Moábskych polí, chce predať diel poľa, ktorý pat­ril nášmu bratovi Elímelechovi. 4 Roz­hodol som sa, že ti po­viem, aby si to pole kúpil pred prísediacimi staršími môj­ho ľudu. Ak ho chceš kúpiť, kúp ho, no ak nie, oznám mi to. Viem totiž, že ok­rem teba niet ni­koho, kto by mal právo kúpiť ho. Ja na­sledujem po tebe. Príbuz­ný po­vedal: Ja ho kúpim. 5 Bóaz však po­kračoval: V ten deň, keď od Noémi kúpiš pole, do­staneš aj Moábčan­ku Rút, ženu po zo­snulom, a máš po­vin­nosť za­chovať meno zo­snulého s jeho dedičs­tvom. 6 Príbuz­ný nato po­vedal: Ne­môžem ho kúpiť pre seba, aby som ne­poškodil vlast­né dedičs­tvo. Právom príbuzen­stva kúp ty, čo som mal kúpiť ja, lebo ja to ne­môžem kúpiť. 7 Kedysi bývalo zvykom v Izraeli, že pri kúpe alebo výmen­nom ob­chode si na po­tvr­denie do­hody jeden muž vy­zul san­dál a podal ho druhému. V Izraeli to býval spôsob po­tvr­denia. 8 Keď príbuz­ný po­vedal Bóazovi: Kúp si, vy­zul si san­dál. 9 Vtedy po­vedal Bóaz starším i všet­kému ľudu: Dnes ste sved­kami, že som z Noéminej ruky kúpil všet­ko, čo bolo Elímelechovo, i všet­ko, čo pat­rilo Kil­jónovi a Mach­lónovi. 10 Tým som do­stal aj Moábčan­ku Rút, Mach­lónovu ženu, za svoju manžel­ku, aby som oživil meno zo­snulého v jeho dedičs­tve a ne­vyhynulo jeho meno spomedzi bratov a z brány jeho rodis­ka. Dnes ste toho sved­kami. 11 Nato po­vedal všetok ľud, ktorý bol v bráne mes­ta, ako aj starší: Sme sved­kami. Nech Hos­podin dá, aby žena, čo vchádza do tvoj­ho domu, bola ako Ráchel a Lea, ktoré spolu vy­budovali dom Iz­raela. Zís­kaj si moc v Efrate a urob si meno v Betleheme. 12 Nech tvoj dom z potomstva, ktoré ti dá Hos­podin z tejto ženy, bude ako dom Pereca, ktorého Júdovi porodila Támar. 13 Bóaz si teda vzal Rút a stala sa mu ženou. Keď vošiel k nej, Hos­podin jej dal počať a ona porodila syna. 14 Vtedy ženy po­vedali Noémi: Nech je zvelebený Hos­podin, ktorý ti dnes ne­odop­rel ochran­cu, ktorého meno sa bude spomínať v Izraeli. 15 On ti bude občer­stvovať dušu a za­opat­rí ťa v starobe. Porodila ho tvoja ne­ves­ta, ktorá ťa miluje. Ona ti je vzác­nejšia než sedem synov. 16 Noémi vzala dieťa, položila si ho na lono a bola mu pes­tún­kou. 17 Sused­ky mu dali meno a po­vedali: Noémi sa narodil syn. Dali mu meno Obéd. On je otec Dávidov­ho otca Izaja. Perecov rodokmeň18 Toto je Perecov rodok­meň: Perec splodil Chec­róna. 19 Chec­rón splodil Ráma. Rám splodil Am­mínadaba. 20 Am­mínadab splodil Na­chšóna, Na­chšón splodil Sal­móna. 21 Sal­món splodil Bóaza a Bóaz splodil Obéda. 22 Obéd splodil Izaja a Izaj splodil Dávida.

EkumenickýRút4

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček