EkumenickýRút3,14

Rút 3:14

Rút mu teda ležala pri nohách až do rána. Vstala však skôr, než môže rozo­znať človek človeka, Bóaz totiž po­vedal: Nech sa ni­kto nedoz­vie, že do hum­na prišla žena.


Verš v kontexte

13 Teraz prenocuj tu a ak ráno bude chcieť on uplat­niť svoje príbuzen­ské právo, nech ho uplat­ní. Ak ho však nebude chcieť uplat­niť, po­tom ho uplat­ním ja, akože žije Hos­podin! Lež tu do rána. 14 Rút mu teda ležala pri nohách až do rána. Vstala však skôr, než môže rozo­znať človek človeka, Bóaz totiž po­vedal: Nech sa ni­kto nedoz­vie, že do hum­na prišla žena. 15 Ešte do­dal: Podaj plášť, čo máš na sebe, a pod­rž ho. Ona mu ho pod­ržala, Bóaz jej na­meral šesť mier jačmeňa a naložil jej to. Po­tom od­išiel do mes­ta.

späť na Rút, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 A tak ležala na mies­te pri jeho nohách až do rána. A potom vstala, prv ako rozo­znal človek človeka, lebo riekol: Nech sa to ne­zvie, že žena prišla na hum­no.

Evanjelický

14 I ležala pri jeho nohách až do rána. Po­tom vstala skôr, ako nie­kto môže spoz­nať iného, lebo po­vedal: Nech sa nedoz­vedia, že táto žena prišla do hum­na!

Ekumenický

14 Rút mu teda ležala pri nohách až do rána. Vstala však skôr, než môže rozo­znať človek človeka, Bóaz totiž po­vedal: Nech sa ni­kto nedoz­vie, že do hum­na prišla žena.

Bible21

14 Spa­la tedy po jeho boku až do rá­na. Dříve než by kdo mohl ro­ze­z­nat druhého, ale vsta­la, pro­tože Boáz ře­kl: „Ať se nikdo ne­do­zví, že na mlat přiš­la žena.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček