EkumenickýRút3,10

Rút 3:10

On jej po­vedal: Dcéra moja, nech ťa požeh­ná Hos­podin! Touto ver­nosťou si pre­výšila svoju počiatočnú ver­nosť, lebo si nechodila ani za chudob­nými, ani za bohatými mláden­cami.


Verš v kontexte

9 Spýtal sa: Kto si? Ona od­povedala: Som Rút, tvoja služob­nica. Rozp­res­tri na svoju služob­nicu okraj svoj­ho plášťa; ako príbuz­ný máš pred­sa výkup­né právo. 10 On jej po­vedal: Dcéra moja, nech ťa požeh­ná Hos­podin! Touto ver­nosťou si pre­výšila svoju počiatočnú ver­nosť, lebo si nechodila ani za chudob­nými, ani za bohatými mláden­cami. 11 Teraz sa už neboj, dcéra moja! Urobím pre teba všet­ko, čo si budeš priať. Veď všetok môj ľud v bráne mes­ta vie, že si statočná žena.

späť na Rút, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 Na to riekol: Požeh­naná si ty Hos­podinovi, moja dcéro! Teraz naposledy si do­kázala ešte väčšiu zbožnosť ako tam prv, že si ne­išla za mláden­cami, ani za chudob­nými ani za bohatými.

Evanjelický

10 Vtedy po­vedal: Nech ťa požeh­ná Hos­podin, dcéra moja! Svojou po­sled­nou lás­kou si pre­konala svoju lás ku na začiat­ku, pre­tože si nešla ani za chudob­nými ani za bohatými mláden­cami.

Ekumenický

10 On jej po­vedal: Dcéra moja, nech ťa požeh­ná Hos­podin! Touto ver­nosťou si pre­výšila svoju počiatočnú ver­nosť, lebo si nechodila ani za chudob­nými, ani za bohatými mláden­cami.

Bible21

10 „Hos­po­din ti žeh­nej, dcero,“ ře­kl jí na to. „­Teď jsi pro­jevi­la ještě větší od­danost než před­tím, ne­boť jsi neš­la za mlá­den­ci – za chudý­mi ani bo­hatý­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček