EkumenickýRút2,9

Rút 2:9

Po­zoruj, ktorú časť poľa zožínajú, a choď za nimi. Pri­kázal som sluhom, aby sa ťa nedot­kli! Keď budeš smäd­ná, choď k nádobám a napi sa vody, čo načer­pali sluhovia.


Verš v kontexte

8 Vtedy Bóaz oslovil Rút: Počuj, dcéra moja! Nechoď paber­kovať na iné pole ani ne­od­chádzaj od­tiaľto, ale drž sa len mojich služob­níc! 9 Po­zoruj, ktorú časť poľa zožínajú, a choď za nimi. Pri­kázal som sluhom, aby sa ťa nedot­kli! Keď budeš smäd­ná, choď k nádobám a napi sa vody, čo načer­pali sluhovia. 10 Vtedy Rút pad­la tvárou na zem, po­klonila sa a po­vedala: Čím som si zís­kala tvoju priazeň, že sa ma ujímaš, hoci som cudzin­ka?

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

9 Nech sú tvoje oči na poli, na ktorom budú žať, a poj­deš za nimi. Lebo som pri­kázal sluhom, aby sa ťa nedot­kli. A keď budeš smäd­ná, poj­deš k nádobám a na­piješ sa vody, ktorej navážia sluhovia.

Evanjelický

9 Upieraj oči na pole, na ktorom ony žnú, a choď za nimi. Veď som pri­kázal sluhom, aby sa ťa nedot­kli! Keď budeš smäd­ná, choď k nádobám a napi sa z toho, čo načer­pali sluhovia.

Ekumenický

9 Po­zoruj, ktorú časť poľa zožínajú, a choď za nimi. Pri­kázal som sluhom, aby sa ťa nedot­kli! Keď budeš smäd­ná, choď k nádobám a napi sa vody, čo načer­pali sluhovia.

Bible21

9 Sle­duj, kde bu­dou na poli sklízet, a choď za ni­mi. Služebníkům přikážu, ať se tě ani ne­do­tknou. Když bu­deš mít žízeň, jdi k nádobám a na­pij se vo­dy, kte­rou služebníci načerpali.“

EkumenickýRút2,9

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček