EkumenickýRút1,6

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Rút 1:6

Vtedy sa so svojimi ne­ves­tami roz­hod­la odísť z Moábskych polí, lebo tam sa do­počula, že Hos­podin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb.


Verš v kontexte

5 Po­tom obaja, Mach­lón i Kil­jón, zo­mreli a ona zo­stala sama bez detí a bez muža. 6 Vtedy sa so svojimi ne­ves­tami roz­hod­la odísť z Moábskych polí, lebo tam sa do­počula, že Hos­podin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. 7 Spolu s nevestami teda od­išla z miesta, kde do­siaľ bývali, a vracali sa ces­tou do Jud­ska.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Po­tom vstala ona i jej ne­ves­ty, aby sa navrátila z moáb­skeho kraja, pre­tože počula tam v moáb­skom kraji, že Hos­podin navštívil svoj ľud dajúc mu zase chleba.

Evanjelický

6 Nato sa po­brala i so svojimi ne­ves­tami a vrátila sa zo strání moáb­skych. Na moáb­skych stráňach sa totiž do­počula, že Hos­podin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb.

Ekumenický

6 Vtedy sa so svojimi ne­ves­tami roz­hod­la odísť z Moábskych polí, lebo tam sa do­počula, že Hos­podin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb.

Bible21

6 Když se pak v moáb­ském kra­ji do­zvědě­la, že Hos­po­din navštívil svůj lid a dal mu chléb, připravi­la se s obě­ma svý­mi sna­cha­mi k návra­tu.

EkumenickýRút1,6

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček