EkumenickýRút1,5

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Rút 1:5

Po­tom obaja, Mach­lón i Kil­jón, zo­mreli a ona zo­stala sama bez detí a bez muža.


Verš v kontexte

4 ktorí sa oženili s Moábčankami. Jed­na sa volala Orpa a druhá Rút. Bývali tam asi desať rokov. 5 Po­tom obaja, Mach­lón i Kil­jón, zo­mreli a ona zo­stala sama bez detí a bez muža. 6 Vtedy sa so svojimi ne­ves­tami roz­hod­la odísť z Moábskych polí, lebo tam sa do­počula, že Hos­podin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A zo­mreli aj oni obi­dvaja, Mach­lón a Kil­jon. A tak zo­stala žena sama po oboch svojich deťoch a po svojom mužovi.

Evanjelický

5 Po­tom zo­mreli obaja, Mach­lón i Kil­jón, a ona os­tala bez oboch detí a bez muža.

Ekumenický

5 Po­tom obaja, Mach­lón i Kil­jón, zo­mreli a ona zo­stala sama bez detí a bez muža.

Bible21

5 zemře­li také Machlon a Kiljon. A tak ta že­na zůsta­la sa­ma, bez svých dvou synů a bez muže.

EkumenickýRút1,5

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček