EkumenickýRimanom6,16

Rimanom 6:16

List Rimanom

Či ne­viete, že ak sa nie­komu od­dávate za po­slušných ot­rokov, ste ot­rok­mi toho, koho po­slúchate — buď ot­rok­mi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo ot­rok­mi po­slušnos­ti, ktorá vedie k spravodlivosti?


Verš v kontexte

15 Čo teda? Máme azda hrešiť, pre­tože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Určite nie! 16 Či ne­viete, že ak sa nie­komu od­dávate za po­slušných ot­rokov, ste ot­rok­mi toho, koho po­slúchate — buď ot­rok­mi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo ot­rok­mi po­slušnos­ti, ktorá vedie k spravodlivosti? 17 Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli ot­rok­mi hriechu, stali ste sa zo srd­ca po­slušnými tomu učeniu, ktoré vám bolo zverené.

späť na Rimanom, 6

Príbuzné preklady Roháček

16 Či ne­viete, že komu sa vy­dávate za sluhov cieľom po­slušnos­ti, že ste sluhami toho, koho po­slúchate - buď ­sluhami hriechu na sm­rť buď ­sluhami poslušnosti na spraved­livosť?

Evanjelický

16 Či ne­viete, že komu sa od­dávate za ot­rokov, aby ste po­slúchali, tomu ste ot­rok­mi a tomu ste po­slušní: alebo hriechu - na sm­rť, alebo po­slušnos­ti - na spravod­livosť?

Ekumenický

16 Či ne­viete, že ak sa nie­komu od­dávate za po­slušných ot­rokov, ste ot­rok­mi toho, koho po­slúchate — buď ot­rok­mi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo ot­rok­mi po­slušnos­ti, ktorá vedie k spravodlivosti?

Bible21

16 Ne­ví­te, že když něko­mu slouží­te, mu­sí­te ho po­s­lou­chat? Stává­te se služebníky to­ho, koho po­s­lou­chá­te, ať už hří­chu ke smrti ane­bo po­s­lušnosti ke sprave­dlnosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček