EkumenickýRimanom13,9

Rimanom 13:9

List Rimanom

Veď pri­kázania: Ne­scudzoložíš, nezabiješ, ne­pok­rad­neš, ne­požiadaš a ak je nejaké iné pri­kázanie, sú zhr­nuté v tomto slove: Milovať budeš svoj­ho blížneho ako seba samého.


Verš v kontexte

8 Ni­komu nebuďte nič dlžní, ok­rem toho, aby ste sa na­vzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, na­pl­nil zákon. 9 Veď pri­kázania: Ne­scudzoložíš, nezabiješ, ne­pok­rad­neš, ne­požiadaš a ak je nejaké iné pri­kázanie, sú zhr­nuté v tomto slove: Milovať budeš svoj­ho blížneho ako seba samého. 10 Lás­ka blížnemu nerobí zle. Na­pl­nením zákona je teda lás­ka.

späť na Rimanom, 13

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo: Nez­cudzoložíš, nezabiješ, ne­uk­rad­neš, ne­povieš falošného svedoc­tva, ne­požiadaš, a jest­li je aké iné pri­kázanie, to všet­ko sa za­hrňuje v slove: Milovať budeš svoj­ho blížneho jako samého seba.

Evanjelický

9 Veď pri­kázania: ne­scudzoložíš, nezabiješ, ne­pok­rad­neš, [ne­vydáš krivé svedec­tvo], ne­požiadaš, a ak je nejaké iné pri­kázanie, v tom­to slove sú zhr­nuté: Miluj blížneho ako seba samého.

Ekumenický

9 Veď pri­kázania: Ne­scudzoložíš, nezabiješ, ne­pok­rad­neš, ne­požiadaš a ak je nejaké iné pri­kázanie, sú zhr­nuté v tomto slove: Milovať budeš svoj­ho blížneho ako seba samého.

Bible21

9 Vž­dyť přikázání „Ne­cizo­lož, ne­zabíjej, ne­kraď, ne­záviď“ a všech­na ostatní jsou shrnu­ta ve větě: „­Mi­luj svého bližního jako sám sebe.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček