EkumenickýPieseň3

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Pieseň

1 Na svojom lôžku som po nociach hľadala toho, ktorého ľúbi moja duša. Hľadala som ho, ale som ho nenašla.
2 Na­môj­veru vstanem a obídem mes­to. Na uliciach a námes­tiach po­hľadám toho, ktorého ľúbi moja duša. Hľadala som ho, ale som ho nenašla.
3 Našli ma strážcovia, čo ob­chádzajú mes­to: Ne­videli ste toho, ktorého ľúbi moja duša?
4 Len kúsok som od­išla od nich a našla som toho, ktorého ľúbi moja duša. Chytila som ho a ne­pus­tím, kým ho ne­privediem do domu svojej mat­ky, do izby tej, ktorá ma počala.
5 Za­prisahávam vás, dcéry jeruzalem­ské, pri gazelách alebo laniach, ne­prebúdzaj­te a neroz­necuj­te lás­ku, kým sa jej to nebude páčiť!
6 Ktože je tá, čo vy­stupuje z púšte ako stĺpy dymu, ovanutá vôňou myr­hy a kadid­la, väčšmi ako všet­ko korenie ob­chod­níka?
7 Hľa, lôžko Šalamúna! Vôkol neho šesťdesiat hr­dinov z hrdinov Iz­raela.
8 Všet­ci ov­ládajú meč, sú vy­cvičení na boj, každý má meč po boku pre nočný po­strach.
9 Kráľ Šalamún si zhotovil prenos­ný trón z libanonského dreva.
10 Stĺpiky urobil striebor­né, operad­lo zlaté, sedad­lo pur­purové, jeho vnút­ro vy­kladané lás­kou jeruzalem­ských dcér.
11 Vy­j­dite a po­zrite, si­on­ské dcéry, na kráľa Šalamúna, na korunu, ktorou ho mat­ka korunovala v deň jeho svad­by, v deň, keď mu plesalo srd­ce.

EkumenickýPieseň3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček