Ekumenický4. Mojžišova5,3

4. Mojžišova 5:3

Numeri

Vy­kážte ich, mužov i ženy, vy­kážte ich von z tábora, aby ne­poškv­rňovali svoje tábory, upro­stred ktorých bývam.


Verš v kontexte

2 Roz­káž Iz­raelitom, aby od­stránili z tábora každého malomoc­ného, každého, kto tr­pí na výtok, a každého, kto sa poškvr­nil tým, že sa dot­kol mŕt­veho. 3 Vy­kážte ich, mužov i ženy, vy­kážte ich von z tábora, aby ne­poškv­rňovali svoje tábory, upro­stred ktorých bývam. 4 Iz­raeliti to urobili a vy­kázali ich z tábora. Ako Hos­podin po­vedal Mojžišovi, tak to Iz­raeliti aj urobili.

späť na 4. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

3 vy­ženiete jako osoby mužského tak aj osoby ženského po­hlavia; von za tábor ich vy­ženiete, aby nezanečisťovali svojich táborov, medzi ktorými ja bývam.

Evanjelický

3 Vy­žeňte osoby mužs­kého i žen­ského rodu. Vy­žeňte ich za tábor, aby ne­poškv­rňovali svoje tábory, upro­stred ktorých pre­bývam.

Ekumenický

3 Vy­kážte ich, mužov i ženy, vy­kážte ich von z tábora, aby ne­poškv­rňovali svoje tábory, upro­stred ktorých bývam.

Bible21

3 Vy­kaž­te jak muže, tak ženu, vy­kaž­te je z tá­bo­ra ven, aby ne­po­sk­vrni­li tá­bor těch, mezi ni­miž pře­bývám já sám.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček