Ekumenický4. Mojžišova5,20

4. Mojžišova 5:20

Numeri

Ak si sa však od­vtedy, čo pat­ríš svoj­mu mužovi, do­stala na sces­tie, ak si sa poškvr­nila tým, že sa ok­rem tvoj­ho muža stýkal s tebou aj nie­kto iný —


Verš v kontexte

19 Po­tom ju kňaz za­prisahá a po­vie: Ak sa s tebou ni­kto teles­ne ne­stýkal, ak si sa nedos­tala na sces­tie a ne­poškvr­nila si sa, od­kedy si so svojím mužom, nech ti ne­uškodí táto hor­ká voda pôsobiaca pre­kliatie. 20 Ak si sa však od­vtedy, čo pat­ríš svoj­mu mužovi, do­stala na sces­tie, ak si sa poškvr­nila tým, že sa ok­rem tvoj­ho muža stýkal s tebou aj nie­kto iný — 21 vtedy kňaz za­prisahá ženu za­klínajúcou prísahou — nech Hos­podin naloží s tebou medzi tvojím ľudom podľa prísažnej kliat­by; nech Hos­podin dá, aby tvoje lono po­tratilo a brucho ti na­puch­lo;

späť na 4. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

20 Ale jest­li si sa ty od­chýlila od svoj­ho muža a jest­li si poškvr­nená, a ležal s tebou a ob­coval s tebou teles­ne niek­to iný krome tvoj­ho muža -

Evanjelický

20 Ak si sa však do­stala na sces­tie, hoci pod­liehaš svoj­mu mužovi, ak si sa poškvr­nila a ob­covala si s nie­kým ok­rem svoj­ho manžela. ..

Ekumenický

20 Ak si sa však od­vtedy, čo pat­ríš svoj­mu mužovi, do­stala na sces­tie, ak si sa poškvr­nila tým, že sa ok­rem tvoj­ho muža stýkal s tebou aj nie­kto iný —

Bible21

20 Jest­liže ses však od svého manže­la odklo­ni­la a po­sk­vrni­la ses, když s te­bou ob­coval jiný muž než tvůj manže­l‘ –

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček