Ekumenický4. Mojžišova5,2

4. Mojžišova 5:2

Numeri

Roz­káž Iz­raelitom, aby od­stránili z tábora každého malomoc­ného, každého, kto tr­pí na výtok, a každého, kto sa poškvr­nil tým, že sa dot­kol mŕt­veho.


Verš v kontexte

1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 2 Roz­káž Iz­raelitom, aby od­stránili z tábora každého malomoc­ného, každého, kto tr­pí na výtok, a každého, kto sa poškvr­nil tým, že sa dot­kol mŕt­veho. 3 Vy­kážte ich, mužov i ženy, vy­kážte ich von z tábora, aby ne­poškv­rňovali svoje tábory, upro­stred ktorých bývam.

späť na 4. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

2 Pri­káž synom Iz­raelovým, aby vy­hnali z tábora všet­kých malomoc­ných a všet­kých, ktorý tečú, i všet­kých nečis­tých, poškvr­nených od mŕt­veho,

Evanjelický

2 Roz­káž Iz­rael­com, aby vy­hnali z tábora všet­kých malomoc­ných, všet­kých, ktorí majú výtok, i všet­kých poškvr­nených mŕt­vymi.

Ekumenický

2 Roz­káž Iz­raelitom, aby od­stránili z tábora každého malomoc­ného, každého, kto tr­pí na výtok, a každého, kto sa poškvr­nil tým, že sa dot­kol mŕt­veho.

Bible21

2 „Přikaž synům Iz­rae­le, ať z tá­bo­ra vy­kážou každého malo­mo­cného, každého trpícího výtokem a každého, kdo se po­sk­vrnil při mrt­vém.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček