Ekumenický4. Mojžišova4,9

4. Mojžišova 4:9

Numeri

Po­tom vez­mú pri­krýv­ku z fialového pur­puru a za­kryjú sviet­nik na os­vetľovanie, jeho lam­py, nožnice na knôty, pan­vice na oheň a všet­ky nádoby na olej, ktoré sa po­užívajú pri jeho ob­sluhe.


Verš v kontexte

8 Na to pre­strú kar­mazínové rúcho, za­kryjú ho pri­krýv­kou z tachašovej kože a za­strčia žr­de. 9 Po­tom vez­mú pri­krýv­ku z fialového pur­puru a za­kryjú sviet­nik na os­vetľovanie, jeho lam­py, nožnice na knôty, pan­vice na oheň a všet­ky nádoby na olej, ktoré sa po­užívajú pri jeho ob­sluhe. 10 Za­balia ho so všet­kým náradím do pri­krýv­ky z tachašovej kože a položia ho na nosid­lá.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

9 A vez­mú rúcho z hyacintovomodrého po­stavu a po­kryjú sviet­nik svet­la, jeho lam­py, jeho štip­ce na čis­tenie a jeho dusít­ka i všet­ky nádoby na jeho olej, ktorými mu slúžia.

Evanjelický

9 Po­tom vez­mú rúcho z mod­rého pur­puru a za­kryjú sviet­nik na os­vetľovanie, jeho lam­py, jeho kliešte, jeho misy na uhlíky a všet­ky nádoby na olej, ktorými vy­konávajú službu pri ňom;

Ekumenický

9 Po­tom vez­mú pri­krýv­ku z fialového pur­puru a za­kryjú sviet­nik na os­vetľovanie, jeho lam­py, nožnice na knôty, pan­vice na oheň a všet­ky nádoby na olej, ktoré sa po­užívajú pri jeho ob­sluhe.

Bible21

9 Po­tom vezmou pře­hoz z mod­ré látky, přikryjí svícen k svícení i s jeho kaha­ny, kleště­mi, pánvice­mi na uhlí a veškerý­mi nádo­ba­mi na olej, jichž se užívá k jeho ob­s­lu­ze,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček