Ekumenický4. Mojžišova4,16

4. Mojžišova 4:16

Numeri

Kňaz Eleazár, syn Árona, bude mať na staros­ti: olej na os­vetľovanie, kadid­lo z voňavých látok, ustavičnú obetu, olej na po­mazanie. Do­zrie na celý príbytok so všet­kým, čo je v ňom, na svätyňu a na jej za­riadenie.


Verš v kontexte

15 Keď Áron a jeho synovia do­končia balenie svätyne a všet­kého jej náradia a keď sa tábor po­hne, prídu Kehátov­ci, aby to od­nies­li. Ne­smú sa však dot­knúť po­svät­ných pred­metov, aby nezom­reli. To bude po­vin­nosť Kehátov­cov pri stane stretávania. 16 Kňaz Eleazár, syn Árona, bude mať na staros­ti: olej na os­vetľovanie, kadid­lo z voňavých látok, ustavičnú obetu, olej na po­mazanie. Do­zrie na celý príbytok so všet­kým, čo je v ňom, na svätyňu a na jej za­riadenie. 17 Hos­podin po­vedal Mojžišovi a Áronovi:

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

16 A úlohou Eleazára, syna Árona, kňaza, bude olej na svet­lo a kadivo z voňavých vecí a obil­ný dar ustavičný a olej na po­mazávanie, jeho úlohou bude starať sa o celý príbytok a o všet­ko, čo je v ňom, vo svätyni, a medzi jeho náradím.

Evanjelický

16 Kňaz Eleázár, syn Áronov, bude mať na staros­ti: olej na os­vetľovanie, voňavé kadid­lo, ustavičnú obeť a olej na po­mazávanie; bude mať do­zor nad celým príbyt­kom a nad všet­kým, čo je v ňom, nad svätyňou a jej za­riadením.

Ekumenický

16 Kňaz Eleazár, syn Árona, bude mať na staros­ti: olej na os­vetľovanie, kadid­lo z voňavých látok, ustavičnú obetu, olej na po­mazanie. Do­zrie na celý príbytok so všet­kým, čo je v ňom, na svätyňu a na jej za­riadenie.

Bible21

16 Ele­aza­rovi, synu kněze Áro­na, pak bude svěřen olej ke svícení, ka­di­dlo z vonných lá­tek, každo­denní moučná oběť a olej po­mazání. Bude mít do­zor nad ce­lým Příbytkem a nade vším, co je v něm – nad svatý­mi věc­mi i je­jich příslušenstvím.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček