Ekumenický4. Mojžišova32,15

4. Mojžišova 32:15

Numeri

Ak sa od neho od­vrátite, nechá ich ešte dl­hšie na púšti a vy všetok ten­to ľud pri­vediete do záhuby.


Verš v kontexte

14 Na­mies­to ot­cov ste teraz prišli vy, po­tom­stvo hriešnych mužov, aby sa Hos­podin na Iz­raelitov ešte viac roz­hneval. 15 Ak sa od neho od­vrátite, nechá ich ešte dl­hšie na púšti a vy všetok ten­to ľud pri­vediete do záhuby. 16 Pri­stúpili k Mojžišovi a po­vedali: Po­stavíme len ohrady pre stáda a mes­tá pre svoje rodiny.

späť na 4. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

15 lebo sa od­vraciate zpät ne­na­sledujúc ho, a on ho zase len nechá na púšti, a budete príčinou zkazy všet­kého tohoto ľudu.

Evanjelický

15 Lebo ak sa od­vrátite od Neho, ponechá ho ešte dl­hšie na púšti a pri­vediete do záhuby všetok ten­to ľud.

Ekumenický

15 Ak sa od neho od­vrátite, nechá ich ešte dl­hšie na púšti a vy všetok ten­to ľud pri­vediete do záhuby.

Bible21

15 Jest­liže se od něj od­vrátí­te, ne­chá ten­to lid na pouš­ti ještě déle, a tak je všech­ny přive­dete do záhuby!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček