Ekumenický4. Mojžišova22,7

4. Mojžišova 22:7

Numeri

Moáb­ski a mid­ján­ski starší sa vy­brali na ces­tu a vzali so sebou od­menu za vešt­bu. Keď prišli k Bileámovi, oznámili mu Balákovo želanie.


Verš v kontexte

6 Poď teda a pre mňa pre­kľaj ten­to ľud, lebo je moc­nejší než ja. Azda ho po­tom porazím a vy­ženiem z krajiny. Viem totiž, že koho požeh­náš, bude požeh­naný, a koho pre­kľaješ, bude pre­kliaty. 7 Moáb­ski a mid­ján­ski starší sa vy­brali na ces­tu a vzali so sebou od­menu za vešt­bu. Keď prišli k Bileámovi, oznámili mu Balákovo želanie. 8 On im po­vedal: Dnes prenocuj­te tu, po­tom vám od­poviem podľa toho, čo mi oznámi Hos­podin. Moáb­ske kniežatá zo­stali u Bileáma.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

7 A tak išli starší Moábovi a starší Madianovi nesúc veštné vo svojej ruke. A keď prišli k Balámovi, hovorili mu slová Balákove.

Evanjelický

7 Starší moáb­ski i starší mid­ján­ski šli a v rukách mali od­menu za veštenie. Keď došli k Bileámovi, roz­povedali mu Bálákove slová.

Ekumenický

7 Moáb­ski a mid­ján­ski starší sa vy­brali na ces­tu a vzali so sebou od­menu za vešt­bu. Keď prišli k Bileámovi, oznámili mu Balákovo želanie.

Bible21

7 Moábští i mi­diánští stařeši­nové tedy ode­š­li s věš­te­ckou odměnou v rukách, a když přiš­li k Balaá­movi, vy­ří­di­li mu Balá­kova slova.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček