Ekumenický4. Mojžišova22,17

4. Mojžišova 22:17

Numeri

Pre­veľmi ťa poc­tím a urobím všet­ko, čo mi po­vieš. Poď, prosím, pre­kľaj ten­to ľud v môj pros­pech!


Verš v kontexte

16 Prišli k Bileámovi a po­vedali: Tak­to hovorí Balák, syn Cip­póra: Prosím, ne­zdráhaj sa prísť ku mne! 17 Pre­veľmi ťa poc­tím a urobím všet­ko, čo mi po­vieš. Poď, prosím, pre­kľaj ten­to ľud v môj pros­pech! 18 Bileám od­povedal Balákovým služob­níkom: Keby mi dal Balák toľko strieb­ra či zlata, koľko sa zmes­tí do jeho paláca, ani tak ne­môžem pre­stúpiť roz­kaz Hos­podina, svoj­ho Boha, — nič ne­môžem vy­konať!

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo is­tot­ne ťa budem veľmi ctiť, a všet­ko, čo mi po­vieš, učiním. A tedy, prosím, poď, pre­kľaj mi ten­to ľud!

Evanjelický

17 Lebo ťa veľmi poc­tím a vy­konám všet­ko, čo mi po­vieš. Poď teda, pre­kľaj mi ten­to ľud!

Ekumenický

17 Pre­veľmi ťa poc­tím a urobím všet­ko, čo mi po­vieš. Poď, prosím, pre­kľaj ten­to ľud v môj pros­pech!

Bible21

17 Chci tě za­hrnout ve­liký­mi po­cta­mi a udělám, coko­li mi řekneš. Po­jď, za­trať mi ten lid.‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček