EkumenickýNehemiáš8

Nehemiáš

Prečítanie zákona1 Všetok ľud do jed­ného sa zhromaždil na námes­tie pred Vod­nou bránou. Vy­zvali zákon­níka Ezdráša, aby priniesol knihu Mojžišov­ho zákona, ktorý Hos­podin pri­kázal Iz­raelu. 2 Kňaz Ezdráš v prvý deň mesiaca priniesol zákon pred zhromaždenie mužov, žien a tých, ktorí boli schop­ní roz­umieť, čo počúvajú. 3 Čítal z neho na námes­tí pred Vod­nou bránou od svitania do polud­nia pred mužmi, ženami a tými, čo boli schop­ní roz­umieť. Po­zor­nosť všet­kých bola upriamená na Knihu zákona. 4 Zákon­ník Ezdráš stál na vy­výšenom drevenom pod­stav­ci, ktorý na ten účel zhotovili. Vedľa neho stál po pravici Mat­tit­ja, Šema, Anája, Urija, Chil­kija, Maaséja a po ľavici Pedája, Míšael, Mal­kija, Chášum, Chašbad­dána, Zekar­ja a Mešul­lám. 5 Ezdráš ot­voril knihu pred všet­kým ľudom, lebo stál vy­ššie. Keď knihu ot­voril, všetok ľud po­vs­tal. 6 Ezdráš dob­rorečil Hos­podinovi, veľkému Bohu. Všetok ľud po­z­dvihol ruky a od­povedal: Amen, amen! Pad­li na kolená a klaňali sa Hos­podinovi tvárou až po zem. 7 Jéšua, Báni, Šéreb­ja, Jámin, Ak­kúb, Šab­betaj, Hódija, Maaséja, Kelíta, Azar­ja, Józabad, Chánan, Pelája a leviti vy­svetľovali ľudu zákon. Ľud stál na svojom mies­te. 8 Čítali z knihy Božieho zákona, od­sek za od­sekom, a vy­svetľovali zmysel, aby ľudia chápali, čo sa čítalo. Smútok ľudu9 Vtedy kráľov­ský mies­to­držiteľ Nehemiáš, kňaz a zákon­ník Ezdráš i leviti, ktorí po­učovali ľud, po­vedali všet­kému ľudu: Ten­to deň je za­svätený Hos­podinovi, vášmu Bohu. Ne­smúťte a ne­plačte! Všetok ľud totiž plakal, keď počul slová zákona. 10 Ďalej im po­vedal: Choďte, jedz­te dob­roty, pite slad­ké nápoje a pošlite niečo aj tým, čo ne­majú nič pri­pravené, lebo ten­to deň je za­svätený nášmu Pánovi. Nebuďte smut­ní, lebo robiť radosť Hos­podinovi je vaším útočis­kom. 11 Aj leviti upokojovali všetok ľud: Utíšte sa, lebo ten­to deň je po­svät­ný. Nebuďte smut­ní! 12 Vtedy všetok ľud od­išiel jesť, piť, po­sielať dary a poriadať veľkú radost­nú sláv­nosť, lebo po­chopil slová, ktoré mu oznámili. Svätenie slávnosti stánkov13 Na druhý deň sa zhromaždili predáci rodín všet­kého ľudu, kňazi aj leviti k zákonníkovi Ezdrášovi, aby sa ďalej obo­známili so slovami zákona. 14 V zákone, ktorý Hos­podin pri­kázal pro­stred­níc­tvom Mojžiša, našli na­písané, že Iz­raeliti majú počas sláv­nos­ti v siedmom mesiaci bývať v stanoch 15 a že majú vy­hlásiť a rozh­lásiť vo všet­kých mes­tách i v Jeruzaleme: Vy­j­dite do hôr, prines­te ratoles­ti šľach­tených i planých olív, ratoles­ti myr­tové, pal­mové aj ratoles­ti iných list­natých stromov na zhotovenie stanov, ako je na­písané. 16 Vtedy ľudia vy­šli, donies­li ratoles­ti a zhotovili si stany, každý na svojej streche, na svojich dvoroch, na ná­dvorí Božieho domu, na námes­tí pri Vod­nej bráne i na námes­tí pri Ef­rajim­skej bráne. 17 Tak si celé spoločen­stvo tých, čo sa vrátili zo zajatia, zhotovilo stany a bývalo v nich. Iz­raeliti tak totiž nerobili od čias Jozuu, syna Núna, až po onen deň. Za­vlád­la pre­veľká radosť. 18 Každoden­ne, od pr­vého až do po­sled­ného dňa, sa čítala kniha Božieho zákona. Sedem dní svätili sláv­nosť a na ôs­my deň sa podľa nariadenia konalo sláv­nost­né zhromaždenie.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček