EkumenickýNehemiáš6

Nehemiáš

Pokusy odstrániť Nehemiáša1 Keď oznámili San­bal­latovi, Tóbijovi a Arabovi Gešemovi i os­tat­ným našim ne­priateľom, že som vy­budoval hrad­by a ne­os­tali na nich trh­liny, hoci vráta do brán som do tých čias ešte ne­osadil, 2 San­bal­lat a Gešem mi od­kázali: Poď, poraďme sa spolu v niektorej dedine na rovine Óno. Za­mýšľali mi však urobiť niečo zlé. 3 Ja som k nim však po­slal po­slov s odkazom: Musím vy­konať veľkú prácu, pre­to ta ne­môžem prísť. Prečo by sa mala práca prerušiť iba pre­to, že ju opus­tím, aby som zišiel k vám? 4 Podob­ným spôsobom mi po­slali od­kaz štyri razy, no ja som im od­povedal rov­nako. 5 San­bal­lat podob­ne po­slal ku mne svoj­ho sluhu aj piaty raz. Ten mal v ruke ot­vorený list, 6 v ktorom bolo na­písané: Počuť medzi národ­mi — aj Gešem to tvr­dí —, že sa ty a Júdov­ci za­mýšľate vzbúriť, pre­to staviaš hrad­by. Podľa tých­to rečí sa chceš sám stať ich kráľom. 7 Vraj si ustanovil aj prorokov, aby v Jeruzaleme o tebe pre­volávali: Jud­sko má kráľa! Takú správu môžu oznámiť kráľovi. Poď teda, poradíme sa spolu! 8 Nato som od­kázal: Nič z toho, čo tvr­díš, sa ne­stalo. Sám si si to vy­mys­lel. 9 Tí všet­ci nás chceli za­strašiť. Hovorili si: Ich ruky ochab­nú v práci a tá sa nedokončí. Tak teda, Bože, po­sil­ni moje ruky! Falošný prorok10 Vošiel som do domu Šemaju, Delájov­ho syna, Mehétabelov­ho vnuka, ktorý žil od­delene, lebo bol nečis­tý. Po­vedal mi: Poďme do Božieho domu, do vnút­ra chrámu, za­vrime dvere chrámu, lebo sa ťa chys­tajú za­biť, v noci sa ťa chys­tajú za­biť! 11 Ja som však od­vetil: Môže nie­kto ako ja utiecť? Môže nie­kto ako ja voj­sť do chrámu a zo­stať nažive? Ne­voj­dem. 12 Zbadal som, že ho Boh ne­pos­lal, ale proroc­tvo o mne vy­slovil pre­to, lebo ho Tóbija a San­bal­lat najali za od­menu. 13 Bol najatý, aby som do­stal strach, urobil to a pre­hrešil sa. Po­užili by to na šírenie zlej po­ves­ti o mne, aby ma moh­li hanobiť. 14 Pamätaj, Bože môj, na Tóbiju a San­bal­lata, na tieto ich skut­ky aj na prorokyňu Nóad­ju a os­tat­ných prorokov, ktorí ma za­strašovali! Dokončenie opravy hradieb15 Tak boli dvad­siateho piateho elúla hrad­by do­hotovené za päťdesiatd­va dní. 16 Keď sa to všet­ci naši ne­priatelia do­počuli a uvideli to všet­ky okolité po­han­ské národy, veľmi zmalomyseľneli. Uvedomili si, že toto dielo sa uskutočnilo s pomocou nášho Boha. 17 V týchto dňoch jud­skí šľach­tici popísali mnoho lis­tov a odo­sielali ich Tóbijovi. Tóbijove zase do­chádzali im. 18 Veď mnohí v Judsku s ním boli spojení prísahou. Bol zaťom Šekan­ju, Árachov­ho syna, a jeho syn Jehóchanan si vzal dcéru Mešul­láma, Berek­jov­ho syna. 19 Aj o jeho dob­rých vlast­nos­tiach hovorili predo mnou a moje slová donášali jemu. Tóbija po­sielal lis­ty, aby ma za­strašoval.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček