EkumenickýNehemiáš4

Nehemiáš

1 Keď sa San­bal­lat a Tóbija, ako aj Arabi, Amónčania a Ašdóďania do­počuli, že ob­nova hradieb Jeruzalema po­stupuje a že sa začali za­pchávať trh­liny, veľmi sa naz­los­tili. 2 Všet­ci spolu sa sprisahali, že pôj­du bojovať proti Jeruzalemu a že v ňom spôsobia zmätok. 3 Mod­lili sme sa k svojmu Bohu a na ob­ranu pred nimi sme vo dne i v noci stavali proti nim stráž. 4 Vtedy Júdov­ci hovorili: Ochabuje nosičova sila, ruín je pri­veľa a my ne­vládzeme dobudovať hrad­by. 5 Naši protiv­níci hovorili: Nič nebudú vedieť, nič nez­badajú skôr ako prídeme medzi nich, po­bijeme ich a za­stavíme prácu. 6 Židia, ktorí bývali v ich blíz­kos­ti, prišli a varovali nás as­poň desaťk­rát: Kam­koľvek sa ob­rátite, od­všadiaľ idú proti nám! 7 Pre­to som na nižšie položených ot­vorených mies­tach za hrad­bami rozo­stavil podľa rodov ľud s ich mečmi, oštep­mi a luk­mi. 8 Roz­hliadol som sa, vzpriamil a pre­hovoril som k šľachticom, predákom a os­tat­nému ľudu: Neboj­te sa ich! Pamätaj­te na veľkého a hroz­ného Pána a bojuj­te za svojich bratov, synov i dcéry, za ženy aj za domác­nos­ti. Ozbrojené zabezpečenie práce9 Naši ne­priatelia počuli, že sme sa to do­zvedeli, a že Boh zmaril ich zámer. Všet­ci sme sa moh­li vrátiť ku hrad­bám, každý ku svojej práci. 10 Od toho dňa polo­vica mojich mláden­cov pracovala na stav­be, kým druhá polo­vica držala oštepy, štíty, luky a pan­ciere a velitelia stáli za celým domom Júdu. 11 Tí, čo stavali hrad­by, aj tí, čo nosili a na­kladali bremená, jed­nou rukou pracovali na stav­be a druhou držali zbraň. 12 Každý, kto staval, mal na bed­rách pri­pásaný svoj meč a tak­to staval, kým trubač stál vedľa mňa. 13 Šľach­ticom, predákom aj os­tat­nému ľudu som po­vedal: Práce je veľa a je roz­siah­la, no my sme rozt­rúsení po hrad­bách, vzdialení jeden od druhého. 14 Zhromaždite sa k nám na mies­to, kde začujete zvuk trúby. Náš Boh bude bojovať za nás. 15 Tak sme pracovali na diele od východu ran­nej zory až do východu hviezd, kým polo­vica držala kopije. 16 V tom čase som nariadil ľudu: Nech každý so svojím sluhom nocuje v Jeruzaleme a tak nám v noci po­môžu strážiť a cez deň pracovať. 17 Ni­kto z nás — ani ja, ani moji bratia, ani sluhovia, ani muži zo stráže, ktorí pat­rili k môjmu sprievodu —, sme si ne­vyz­liekali šaty, ale každý mal svoju zbraň poruke.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček