EkumenickýNehemiáš3

Nehemiáš

Zoznam obnovovateľov hradieb1 Veľkňaz El­jášib a jeho bratia sa dali do práce a vy­stavali Ovčiu bránu. Sami ju ob­novili a osadili jej vráta. Ob­novili ju po vežu Méa a po­tom po vežu Chananeel. 2 Vedľa neho stavali muži z Jericha a vedľa nich staval Im­riho syn Za­kkúr. 3 Ryb­nú bránu stavali Senáovi synovia. Oni ju vy­stužili trámami, osadili jej vráta i jej zvis­lé a priečne závory. 4 Vedľa nich opravoval Meremót, syn Urijov, vnuk Kócov. Vedľa neho opravoval Mešul­lám, syn Berek­jov, vnuk Mešézabeelov. Vedľa neho opravoval Cádok, syn Baanov. 5 Vedľa neho opravovali Tekóania. Ich šľach­tici však ne­sklonili šije k práci pre svoj­ho Pána. 6 Starú bránu opravoval Páseachov syn Jójada a Besódijov syn Mešul­lám. Oni ju vy­stužili trámami, osadili jej vráta, i jej zvis­lé a priečne závory. 7 Vedľa nich opravoval Melat­ja Gibeón­sky a Jádon Méronot­ský, muži z Gibeónu a Mic­py, ktorí pod­liehali mies­to­držiteľovi v Záriečí. 8 Vedľa nich opravoval Char­chajov syn Uzzíel, jeden zo zlat­níkov. Vedľa neho opravoval Chanan­ja, jeden z mastičkárov. Tí spev­nili jeruzalem­ské hrad­by po Širokú hrad­bu. 9 Vedľa nich opravoval Chúrov syn Refája, pred­stavený polo­vice jeruzalem­ského ob­vodu. 10 Vedľa neho, oproti svoj­mu domu, opravoval Charúmafov syn Jedája. Vedľa neho opravoval Chašab­nejov syn Chat­túš. 11 Ďalší úsek aj Pec­nú vežu opravoval Chárimov syn Mal­kija a Pachat-Moábov syn Chaššúb. 12 Vedľa neho opravoval Hal­lóchešov syn Šal­lúm, pred­stavený polo­vice jeruzalem­ského ob­vodu, i so svojimi dcérami. 13 Údol­nú bránu opravoval Chánun a obyvatelia Záno­achu. Oni ju po­stavili, osadili jej vráta i jej zvis­lé a priečne závory. Opravili aj tisíc lakťov hrad­by až po Hnoj­nú bránu. 14 Hnoj­nú bránu opravoval Re­kábov syn Mal­kija, pred­stavený bét-kerem­ského ob­vodu. On ju po­stavil, osadil jej vráta i jej zvis­lé a priečne závory. 15 Pramen­nú bránu opravoval Kol­chózeho syn Šal­lún, pred­stavený mic­pian­skeho ob­vodu. On ju po­stavil, za­strešil, osadil jej vráta i jej zvis­lé a priečne závory. Opravil aj steny vod­nej nád­rže pri Kráľov­skej záh­rade až po schody vedúce z Dávidovho mes­ta. 16 Za ním opravoval Az­búkov syn Nechem­ja, pred­stavený polo­vice bét-cúr­skeho ob­vodu, až oproti dávidov­ským hrobom, po umelú vod­nú nád­rž a po Dom hr­dinov. 17 Za ním opravovali leviti pod vedením Bániho syna Rechúma. Vedľa nich opravoval za svoj ob­vod Chašab­ja, pred­stavený polo­vice keíl­skeho ob­vodu. 18 Za nimi opravovali ich bratia pod vedením Chénadádov­ho syna Bav­vája, pred­staveného druhej polo­vice keíl­skeho ob­vodu. 19 Vedľa nich opravoval Jéšu­ov syn Ézer, pred­stavený Mic­py. Opravil ďalší úsek oproti mies­tu, kadiaľ sa vy­stupuje k zbrojnému skladu v rohu hrad­by. 20 Za ním Za­bbajov syn Báruk usilov­ne opravoval ďalší úsek od rohu hrad­by až po vchod do domu veľkňaza El­jášiba. 21 Za ním Meremót, syn Urijov, vnuk Kócov, opravoval ďalší úsek od vchodu až po koniec El­jášibov­ho domu. 22 Za ním opravovali kňazi, muži z Okolia. 23 Za nimi Bin­jámin a Chaššúb opravovali oproti svojim domom. Za nimi Azar­ja, syn Maaséju, vnuk Ananiju opravoval vedľa svoj­ho domu. 24 Za ním opravoval Chénadádov syn Bin­núj ďalší úsek od Azar­jov­ho domu po ohyb hrad­by, až po roh. 25 Úzajov syn Pálal opravoval oproti ohybu hrad­by a veže, ktorá vy­čnieva nad hor­ným kráľov­ským palácom pri ná­dvorí väz­nice. Za ním opravoval Paróšov syn Pedája. 26 Chrámoví ne­voľníci bývali na Ófele a opravovali až po mies­to oproti Vod­nej bráne na východe a po vy­čnievajúcu vežu. 27 Za nimi opravovali Tekóania ďalší úsek spred veľkej vy­čnievajúcej veže až po hrad­bu na Ófele. 28 Po­vyše Kon­skej brány opravovali kňazi, každý oproti svoj­mu domu. 29 Za nimi opravoval oproti svoj­mu domu Im­mérov syn Cádok a za ním opravoval strážca Východ­nej brány Šekan­jov syn Šemaja. 30 Za ním opravoval ďalší úsek Šelem­jov syn Chanan­ja a Cálafov šies­ty syn Chánun. Za nimi opravoval oproti svoj­mu príbyt­ku Berek­jov syn Mešul­lám. 31 Za ním opravoval Mal­kija, jeden zo zlat­níkov, až po dom chrámových ne­voľníkov a kup­cov oproti Strážnej bráne až po prís­trešok na rohu. 32 Medzi prís­treškom na rohu a Ovčou bránou opravovali zlat­níci a kup­ci. Nástrahy nepriateľov33 Keď sa San­bal­lat do­počul, že staviame hrad­by, vzplanul hnevom a veľmi sa na­mr­zel. Po­smieval sa Židom 34 a pred svojimi súk­meňov­cami a pred samárij­ským voj­skom hovoril: Čo to robia títo úbohí Židia? Do­volia im to? Budú môcť obetovať? Do­končia to za deň? Či z hromady zrúcaním oživia kamene? Veď sú spálené. 35 Amónčan Tóbija stál vedľa neho a po­vedal: Nech len stavajú. Líška im zrúti kamen­nú hrad­bu, ak na ňu vy­skočí. 36 Počuj, Bože náš, ako nami po­hŕdajú. Vráť ich po­tupovanie na ich hlavy a vy­daj ich ako lup do krajiny, kde budú v zajatí. 37 Ne­prik­rývaj ich vinu, nedovoľ zmazať ich hriech spred seba, lebo brojili proti tým, čo stavali. 38 My sme však stavali hrad­by ďalej. Celé hrad­by boli po­spájané do polo­vice výšky a ľud bol ochot­ný pracovať.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček