EkumenickýNehemiáš12

Nehemiáš

Leviti a kňazi, ktorí sa vrátili so Zerubbábelom1 Toto sú kňazi a leviti, ktorí sa vrátili so Zerub­bábelom, synom Šeal­tíelovým: Jéšua, Serája, Jir­meja, Ez­ra, 2 Amar­ja, Mal­lúk, Chat­túš, 3 Šekan­ja, Rechúm, Meremót, 4 Id­do, Gin­netój, Abija, 5 Mij­jámin, Maad­ja, Bil­ga, 6 Šemaja, Jójaríb, Jedaja, 7 Sal­lu, Ámok, Chil­kija, Jedaja. To boli predáci kňazov a ich bratov za dní Jéšuu. 8 Leviti: Jéšua, Bin­núj, Kad­míel, Šéreb­ja, Jehúda a Mat­tan­ja, ktorý mal so svojimi brat­mi na staros­ti ďakov­né pies­ne. 9 Ich bratia Bak­buk­ja a Unni stáli v službe oproti nim. 10 Jéšua splodil Jójakima, Jójakim splodil El­jášiba a El­jášib splodil Jójadu. 11 Jójada splodil Jonatána, Jonatán splodil Jad­dúu. Kňazské rodiny za Jójakima12 V dňoch Jójakima boli kňaz­mi títo predáci rodín: za rodinu Serájovu Merája, za Jir­mejovu Chanan­ja, 13 za Ez­rovu Mešul­lám, za Amar­jovu Jehóchanan, 14 za Mal­lúkovu Jonatán, za Šeban­jovu Jozef, 15 za Chárimovu Ad­na, za Merajótovu Chel­káj, 16 za Id­dovu Zekar­ja, za Gin­netónovu Mešul­lám, 17 za Abijovu Zik­ri, za Min­jamínovu a Móad­jovu Pil­taj, 18 za Bil­govu Šam­múa, za Šemajovu Jonatán, 19 za Jójaríbovu Mat­tenaj, za Jedajovu Uzzi, 20 za Sal­lajovu Kal­láj, za Ámokovu Éber, 21 za Chil­kijovu Chašab­ja, za Jedajovu Ne­taneel. Zoznam levitov do čias veľkňaza Jehóchanana22 Leviti, predáci kňaz­ských rodín, boli spísaní za čias El­jášiba, Jójadu, Jonatána a Jad­dúu až po kraľovanie perz­ského Dária. 23 Pri levitoch boli predáci rodín vpísaní do Knihy letopisov až po dni Jóchanana, El­jášibov­ho syna. 24 Predáci levitov boli: Chašab­ja, Šéreb­ja, Jéšua, Bin­núj, Kad­míel a ich bratia, ktorí stáli pri chválo­spevoch a ďakov­ných piesňach podľa roz­kazu Božieho muža Dávida oproti nim, skupina pri skupine. 25 Mat­tan­ja, Bak­buk­ja, Obad­ja, Mešul­lám, Tal­món a Ak­kúb boli strážnik­mi, ktorí konali službu vrát­nikov v skladiskách pri bránach. 26 Tí boli za dní Jójakima, syna Jéšuu, syna Jócadaka, za čias mies­to­držiteľa Nehemiáša a kňaza-zákon­níka Ezdráša. Posviacka jeruzalemských hradieb27 Pri po­sviac­ke hradieb Jeruzalema vy­hľadali levitov na všet­kých mies­tach a pri­vied­li ich do Jeruzalema, aby vy­konali radost­nú po­sviac­ku s ďakovnými piesňami, spev­mi, cim­bal­mi, har­fami a citarami. 28 Tu sa zhromaždili prís­lušníci spevákov tak z okolia Jeruzalema, ako aj z osád Ne­tófanov, 29 z Bét-Gil­gálu, zo strání Geby a Az­mávetu; speváci si totiž vy­stavali osady okolo Jeruzalema. 30 Keď sa kňazi a leviti očis­tili, očis­tili aj ľud, brány a hrad­by. 31 Po­tom som po­slal jud­ské kniežatá hore na hrad­by a zriadil som dva veľké ďakov­né zbory a sláv­nost­né sprievody. Jeden šiel na­pravo po hrad­be smerom k Hnojnej bráne. 32 Za nimi šiel Hóšaja s polovicou jud­ských kniežat, 33 Azar­ja, Ez­ra, Mešul­lám, 34 Jehúda, Bin­jámin, Šemaja, Jir­meja 35 a nie­ktorí z kňazov s trúbami: Zekar­ja, syn Jonatána, syna Šemaju, syna Mat­tan­ju, syna Míkaju, syna Za­kkúra, syna Ásafa, 36 jeho súk­meňov­ci Šemaja, Azareel, Milalaj, Gilalaj, Maj, Ne­taneel, Jehúda a Chanáni hrali na hudob­ných nás­trojoch Božieho muža Dávida a zákon­ník Ezdráš bol pred nimi. 37 Pri Pramen­nej bráne vy­stupovali priamo po schodoch Dávidov­ho mes­ta pri vý­stupe na hrad­by ponad Dávidovým domom až po Vod­nú bránu na východe. 38 Druhý ďakov­ný zbor sa uberal naľavo a ja za ním s polovicou ľudu po múre pop­ri Pec­nej veži až k Širokej bráne, 39 ďalej ponad Ef­rajim­skú bránu, Starú bránu, Ryb­nú bránu, vežu Chananeel a vežu Méa až po Ovčiu bránu a za­stal pri bráne väz­nice. 40 Obe skupiny vzdávajúcich vďaku sa po­stavili v Božom dome aj so mnou i s polovicou šľach­ty, 41 i kňazi El­jákim, Maaséja, Min­jamín, Míkaja, El­jóenaj, Zekar­ja, Chanan­ja s trúbami, 42 i Maaséja, Šemaja, Eleazár, Uzzi, Jehóchanan, Mal­kija, Élam a Ézer. Speváci sa dali do spevu pod vedením Jiz­rach­ju. 43 V ten deň prinášali počet­né obety a radovali sa, lebo Boh im spôsobil radosť. Aj ženy a deti plesali a prejavy rados­ti Jeruzalema sa ozývali naďaleko. 44 V ten deň po­verili nie­ktorých mužov do­zorom nad komorami, po­klad­nicou, dáv­kami, pr­votinami a desiat­kami, aby v nich zhromaždili zákonité podiely pre kňazov a levitov z mestských polí, lebo Júda mal radosť zo službukonajúcich kňazov a levitov. 45 Oni bdeli nad boho­službou a nad službou očisťovania, podob­ne speváci a vrát­nici podľa príkazu Dávida a jeho syna Šalamúna. 46 Už dáv­no za čias Dávida a Ásafa jes­tvovali totiž vedúci spevákov aj oslav­né a ďakov­né pies­ne Bohu. 47 Za dní Zerub­bábela a Nehemiáša celý Iz­rael odo­vzdával podiely pre spevákov a vrát­nikov, ako to každý deň vy­žadoval; dávali po­svät­né dary levitom, leviti zase dávali po­svät­né dary Áronovým synom.

EkumenickýNehemiáš12

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček