EkumenickýNehemiáš11

Nehemiáš

Osídlenie Jeruzalema vidieckym ľudom1 Predáci ľudu bývali v Jeruzaleme a os­tat­ný ľud losoval, aby každý desiaty išiel bývať do svätého mes­ta Jeruzalema a deviati zo­stali v iných mes­tách. 2 Ľud žeh­nal všet­kým, ktorí sa dob­rovoľne od­hod­lali bývať v Jeruzaleme. 3 Toto sú predáci provin­cie, ktorí bývali v Jeruzaleme a jud­ských mes­tách. Každý býval na svojom vlast­níc­tve po svojich mes­tách: Iz­raeliti, kňazi, leviti, chrámoví ne­voľníci a po­tom­kovia Šalamúnových služob­níkov. 4 V Jeruzaleme bývali nie­ktorí z Júdovcov a Ben­jamínov­cov. Z Júdovcov: Atája, syn Uzziju, syna Zekar­ju, syna Amar­ju, syna Šefat­ju, syna Mahalalela z Perecových po­tom­kov, 5 Maaséja, syn Báruka, syna Kol-Chozého, syna Chazáju, syna Adáju, syna Jójaríba, syna Zekar­ju, syna Šélu. 6 Všet­kých Perecových po­tom­kov, čo bývali v Jeruzaleme, bolo štyris­tošesťdesiatosem udat­ných mužov. 7 Toto sú zase Ben­jamínov­ci: Sal­lu, syn Mešul­láma, syna Jóeda, syna Pedáju, syna Koláju, syna Maaséju, syna Itíela, syna Ješaju. 8 Ďalej Gab­baj a Sal­laj, spolu deväťs­tod­vad­saťosem. 9 Jo­el, syn Zik­riho, bol ich pred­stavený, a Jehúda, Has­senu­ov syn, bol druhý po ňom. 10 Z kňazov: Jedaja, syn Jójaríba, Jákin, 11 Serája, syn Chil­kiju, syna Mešul­láma, syna Cádoka, syna Merajóta, syna Achítubov­ho, bol pred­stavený Božieho domu, 12 a ich bratia, ktorí konali službu v chráme. Bolo ich osem­stod­vad­saťd­va. Ďalej Adája, syn Jerocháma, syna Pelal­ju, syna Am­ciho, syna Zekar­ju, syna Pašchúra, syna Mal­kiju, 13 a jeho bratia, predáci rodín. Tých bolo dve­stoštyrid­saťd­va. Amašsaj, syn Azareela, syna Achaz­ju, syna Mešil­lemóta, syna Im­méra, 14 a ich bratia, udat­ní hr­dinovia; tých bolo stod­vad­saťosem. Ich pred­staveným bol Za­bdíel, syn Hag­gedolíma. 15 Z levitov: Šemaja, syn Chaššúba, syna Az­ríkama, syna Chašab­ju, syna Búniho, 16 Šab­betaj a Józabad z léviovských predákov, ktorí do­zerali na von­kajšie práce pri Božom dome, 17 Mat­tan­ja, syn Míku, syna Za­bdího, syna Ásafa — ten pr­vý začínal chválo­spev pri mod­lit­be, Bak­buk­ja, ako druhý medzi svojimi brat­mi, a Ab­da, syn Šam­múov, syna Gálala, syna, Jedutúna. 18 Všet­kých levitov vo svätom mes­te bolo dve­sto­osem­desiatštyri. 19 Vrát­nici: Ak­kúb, Tal­món a ich bratia, ktorí strážili pri bránach. Tých bolo spolu sto­osem­desiatd­va. 20 Os­tat­ní Iz­raeliti, kňazi i leviti boli vo všet­kých jud­ských mes­tách, každý na svojom dedičs­tve. 21 Chrámoví ne­voľníci bývali na Ófele; Cícha a Gišpa boli nad­radenými chrámovým ne­voľníkom. 22 Pred­stavený levitov v Jeruzaleme bol Uzzi, syn Bániho, syna Chašab­ju, syna Mat­tan­ju, syna Míku, z potomkov Ásafa, ktorí spievali pri službe v Božom dome. 23 Platil pre nich kráľov­ský príkaz a pev­ná do­hoda pre spevákov o tom, čo kto mal robiť vo svoj deň. 24 Petach­ja, syn Mešézabeelov z potomstva Zeracha, syna Jehúdu, bol kráľov­ským po­bočníkom vo všet­kých veciach, ktoré sa týkali ľudu. Mestá Júdovcov a Benjamínovcov25 Nie­ktorí z Júdovcov sa usadili v osadách na svojich poliach v Kirjat-Arbe a priľah­lých dedinách, Dibóne a priľah­lých dedinách, v Jekabceéle a priľah­lých osadách, 26 v Jéšui, Mólade a v Bét-Pelete, 27 v Chacar-Šúale, Beér-Šebe a priľah­lých dedinách, 28 v Ciklagu, Mekóne a priľah­lých dedinách, 29 v Én-Rim­móne, v Corei a Jar­múte, 30 v Zánoachu, Adul­láme a priľah­lých dedinách, v Lakíši a na jeho poliach, v Azéke a priľah­lých dedinách. Tak sa usadili od Beér-Šeby až po údolie Hin­nóm. 31 Prís­lušníci Ben­jamína bývali, počnúc od Geby, v Mikmáse, Aj­ji, Bétele a priľah­lých dedinách, 32 v Anatóte, Nóbe, Ananiji, 33 Chacóre, Ráme, Git­tajime, 34 Chadíde, Cebójime, Nebal­láte, 35 Lóde, Óne a v Údolí remesel­níkov. 36 Z levitov sa nie­ktoré jud­ské skupiny pri­pojili k Benjamínovcom.

EkumenickýNehemiáš11

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček