EkumenickýNehemiáš10

Nehemiáš

Obnovenie zmluvy s Bohom1 Pre toto všet­ko uzat­várame písom­ne pev­nú do­hodu spečatenú našimi kniežatami, našimi levit­mi a našimi kňaz­mi. 2 Lis­tinu spečatili: mies­to­držiteľ Nehemiáš, syn Chakal­jov a Cid­kija, 3 Serája, Azar­ja, Jir­meja, 4 Pašchúr, Amar­ja, Mal­kija, 5 Chat­túš, Šeban­ja, Mal­lúk, 6 Chárim, Meremót, Obad­ja, 7 Dánij­jel, Gin­netón, Báruk, 8 Mešul­lám, Abija, Mij­jámin, 9 Maaz­ja, Bil­gaj, Šemaja; to boli kňazi. 10 Leviti: Jéšua, syn Azan­jov, Bin­núj zo synov Chénadádových, Kad­míel 11 a jeho bratia, Šeban­ja, Hódija, Kelíta, Pelája, Chánan, 12 Míka, Rechób, Chašab­ja, 13 Za­kkúr, Šéreb­ja, Šeban­ja, 14 Hódija, Báni a Benínu. 15 Predáci ľudu: Paróš, Pachat-Moáb, Élam, Za­ttú, Báni, 16 Bun­ni, Az­gád, Bébaj, 17 Adónija, Big­vaj, Ádin, 18 Áter, Chiz­kija, Az­zúr, 19 Hódija, Chášum, Bécaj, 20 Chárif, Anatót, Nébaj, 21 Mag­píaš, Mešul­lám, Chezír, 22 Mešézabeel, Cádok, Jad­dúa, 23 Pelat­ja, Chánan, Anája, 24 Hóšea, Chanan­ja, Chaššúb, 25 Hal­lócheš, Pil­cha, Šóbek, 26 Rechúm, Chašab­na, Maaséja, 27 Achija, Chánan, Ánan, 28 Mal­lúk, Chárim, Baana. Záväzok neuzatvárať miešané manželstvá29 Os­tat­ný ľud, kňazi, leviti, vrát­nici, speváci, chrámoví ne­voľníci a všet­ci, ktorí sa od­delili od národov po­han­ských krajín a pri­dali sa k Božiemu zákonu, ich ženy, synovia, dcéry, všet­ci, ktorí boli schop­ní chápať, 30 pri­pojili sa k svojim vznešeným bratom, za­viazali sa kliat­bou a prísahou, že sa budú riadiť Božím zákonom, ktorý bol vy­daný pro­stred­níc­tvom Božieho služob­níka Mojžiša, a budú za­chovávať a pl­niť všet­ky príkazy Hos­podina, nášho Pána, jeho práv­ne pred­pisy a jeho ustanovenia: 31 Svoje dcéry ne­vydáme za po­hanov v krajine a ich dcéry nebudeme brať pre svojich synov. 32 Ak po­hania prinesú na predaj svoj tovar alebo akékoľvek obilie v deň sobot­ného od­počin­ku, ne­prevez­meme to od nich ani v deň sobot­ného od­počin­ku, ani v iný po­svät­ný deň. Sied­meho roku sa zriek­neme úrody i akéhokoľvek vy­máhania dl­hov. Záväzok odvádzať poplatky33 Ďalej si ukladáme za po­vin­nosť dávať za seba tretinu šekela ročne na službu v dome nášho Boha 34 na pred­kladané chleby, na ustavičnú po­kr­movú obetu, na ustavične spaľovanú obetu, na obety v dni sobot­ného od­počin­ku, v novmesiace a na výročné sláv­nos­ti, na po­svät­né dary, na obety za hriech, určené na zís­kanie zmierenia Iz­raela, a na všet­ku prácu v dome nášho Boha. 35 Ďalej my, kňazi, leviti aj ľud určujeme lósom spôsob darovania dreva, ktoré prinesieme každoročne podľa rodín v stanovený čas do domu nášho Boha, aby horelo na ol­tári Hos­podina, nášho Boha, ako je na­písané v zákone. 36 Za­väzujeme sa prinášať každoročne pr­votiny zo svoj­ho poľa, pr­votiny z každého ovocia všet­kých stromov do Hos­podinov­ho domu. 37 Podob­ne budeme prinášať do domu nášho Boha kňazom konajúcim službu v dome nášho Boha to, čo je pr­vorodené z našich synov a zvierat, ako je na­písané v zákone, pr­vorodené zo svoj­ho hovädzieho dobyt­ka i oviec. 38 Pr­votiny zo svoj­ho za­mieseného ces­ta a svoje po­z­dvihované dáv­ky, pr­votiny zo všet­kých ovoc­ných stromov, muštu i oleja budeme prinášať kňazom do komôr domu nášho Boha, desiat­ky zo svoj­ho poľa zase levitom. Leviti vy­berú totiž desiat­ky po všet­kých našich vidiec­kych mes­tách. 39 Keď leviti vy­berajú desiat­ky, nech je s levitmi aj kňaz, áronov­ský po­tomok. Po­tom leviti zanesú desiatok z desiatkov do domu nášho Boha do skladis­kových komôr. 40 Do komôr mali totiž Iz­raeliti i leviti prinášať dáv­ky obilia, muštu i oleja. Tam sú nádoby svätyne, službukonajúci kňazi, vrát­nici a speváci. Nebudeme zaned­bávať dom svoj­ho Boha.

EkumenickýNehemiáš10

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček