EkumenickýNehemiáš1,4

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Nehemiáš 1:4

Keď som počul tie slová, sadol som si, plakal som a smútil nie­koľko dní. Pos­til som sa a mod­lil pred Bohom nebies.


Verš v kontexte

3 Od­povedali mi: Zvyšok tých, čo sa vrátili zo zajatia, je v tamojšej provin­cii vo veľkej núdzi a po­tupe. Hrad­by Jeruzalema sú zbúrané a jeho brány po­hl­til oheň. 4 Keď som počul tie slová, sadol som si, plakal som a smútil nie­koľko dní. Pos­til som sa a mod­lil pred Bohom nebies. 5 Vzdychal som: Ach, Hos­podin, Bože nebies, veľký a hroz­ný Bože, ktorý za­chovávaš zmluvu a milosť voči tým, čo ťa milujú a za­chovávajú tvoje pri­kázania.

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A stalo sa, keď som počul tie slová, že som sadol a plakal som a smútil som niekoľko dní, pos­til som sa a mod­lil pred Bohom nebies.

Evanjelický

4 Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal a trúch­lil som nie­koľko dní. Pos­til som sa a mod­lil pred nebes­kým Bohom.

Ekumenický

4 Keď som počul tie slová, sadol som si, plakal som a smútil nie­koľko dní. Pos­til som sa a mod­lil pred Bohom nebies.

Bible21

4 Jakmi­le jsem ta slova us­lyšel, use­dl jsem a ce­lé dny pla­kal a naříkal. Postil jsem se a mod­lil se k Bohu ne­bes

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček