EkumenickýNehemiáš1,10

Nehemiáš 1:10

Veď oni sú tvoji služob­níci a tvoj ľud, ktorý si vy­kúpil svojou veľkou silou a moc­nou rukou.


Verš v kontexte

9 Ak sa však ku mne na­vrátite, budete za­chovávať moje pri­kázania a budete podľa nich konať, keby ste boli za­hnaní čo i na kraj neba, zhromaždím vás od­tiaľ a pri­vediem na mies­to, ktoré som si vy­volil, aby tam pre­bývalo moje meno. 10 Veď oni sú tvoji služob­níci a tvoj ľud, ktorý si vy­kúpil svojou veľkou silou a moc­nou rukou. 11 Ach, Pane, nech tvoje ucho po­zor­ne vy­počuje mod­lit­bu tvoj­ho služob­níka a mod­lit­bu tvojich služob­níkov, ktorí sa ochot­ne boja tvoj­ho mena. Do­praj dnes ús­pech svoj­mu služob­níkovi a daj, aby našiel zľutovanie u tohto muža. Bol som totiž kráľovým hlav­ným čašníkom.

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A oni sú p­red­sa tvojimi služob­ník­mi a tvojím ľudom, ktorých si si vykúpil svojou velikou silou a svojou moc­nou rukou.

Evanjelický

10 Veď oni sú Tvoji služob­níci a Tvoj ľud, ktorý si vy­kúpil svojou veľkou mocou a svojou sil­nou rukou.

Ekumenický

10 Veď oni sú tvoji služob­níci a tvoj ľud, ktorý si vy­kúpil svojou veľkou silou a moc­nou rukou.

Bible21

10 Vž­dyť to jsou tví služebníci, tvůj lid, který jsi vy­kou­pil svou ve­likou mo­cí a silnou paží!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček