EkumenickýNáhum3

Náhum

Príčiny Božieho súdu1 Beda mes­tu kr­vi­prelievania! Je samá lož, pl­né koris­ti, rabovaniu niet kon­ca. 2 Pras­kot biča a hr­kot kolesa, cval koní a hr­mot vozov. 3 Jazd­ci sa po­hli. Meče sa blýs­kajú a kopije sa lesk­nú. Mnoho je po­bitých. Hromada mŕt­vol. Mŕt­vych tiel bez počtu, až sa o ne po­tkýnajú. 4 Pre mnohé smils­tvo, ne­vies­t­ka, očarujúca maj­ster­ka kúzel, ktorá okúz­lila národy smil­nením a po­kolenia čarami, 5 som proti tebe — znie výrok Hos­podina zá­stupov. Vy­hr­niem ti sukňu až po tvár. Ukážem národom tvoju na­hotu a kráľov­stvám tvoju han­bu. 6 Na­kydám na teba špinu, po­tupím ťa a urobím z teba divad­lo. 7 Ktokoľvek ťa uvidí, utečie od teba a po­vie: Ninive je spus­tošené! Kto ho oplače? Kde ti mám hľadať tešiteľov? 8 Si vari lepšie než No Amón na Níle ob­klopené vodami, ktorého hrad­bou bolo more a múrom voda? 9 Moc­ný Kúš i nekonečný Egypt, Pút aj Líbyjčania mu boli na po­moci. 10 Jeho tiež stih­lo vy­hnan­stvo, od­išiel do zajatia. Aj jeho deti boli ro­zdr­vené na rohoch všet­kých ulíc. O jeho šľach­ticoch sa tiež losovalo a všet­ci jeho hod­nos­tári boli spútaní reťazami. 11 Aj ty sa opiješ a budeš na ne­poz­nanie. Aj ty budeš hľadať záštitu pred ne­priateľom. 12 Všet­ky tvoje pev­nos­ti sú ako figov­níky s včasnými plod­mi. Ak sa nimi po­trasie, spad­nú do úst toho, kto chce jesť. 13 Tvojím ľudom sú ženy upro­stred teba. Ne­priateľom sa brány tvojej krajiny ot­voria do­korán. Oheň strávi tvoje závory. 14 Naváž si vodu na čas ob­liehania. Upev­ni si svoje pev­nos­ti. Šliapaj blato, mies mal­tu a spev­ni to for­mou na teh­ly. 15 Tam ťa strávi oheň, zo­tne meč, zožerie ťa ako čr­voč; nech sa vy­rojíš ako chrobač, hmýriš sa ako kobyl­ky, 16 hoci by tvojich priekup­níkov bolo viac než hviezd na nebi. Kobyl­ky zaútočia a od­letia. 17 Tvoje kniežatá sú ako kobyl­ky a tvoji úrad­níci ako roje, ktoré v nepriaznivý čas zaliezajú do ohrád; keď sln­ko vy­j­de, uletia. Kam? Na ne­známe mies­to. 18 Kráľ Asýrie, tvoji pas­tieri za­spali a tvoji služob­níci si políhali. Tvoj ľud je rozoh­naný po vr­choch a nik ho ne­z­hromaždí. 19 Nezahojí sa tvoja bieda — tvoja boles­tivá rana. Každý, kto bude počúvať správu o tebe, škodoradost­ne za­tlies­ka. Veď koho ne­minula tvoja ustavičná zloba?

EkumenickýNáhum3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček