EkumenickýNáhum2

Náhum

Zničenie Ninive1 Hľa, na vr­choch nohy blaho­zves­ta, ktorý ohlasuje po­koj. Sväť, Júda, svoje sviat­ky a plň svoje sľuby. Ne­príde už viac na teba ničom­ník; je cel­kom vy­hladený. 2 Zhub­ca tiah­ne proti tebe. Len stráž pev­nosť a sleduj ces­tu! Pri­prav sa a po­zbieraj sily! 3 Veď Hos­podin ob­noví Jákobovu dôs­toj­nosť ako vinicu Iz­raela, keďže ich vo­trel­ci vy­plienili a zničili ich výhonok. 4 Štít jeho hr­dinov sa čer­venie, bojov­níci sú odetí do šar­látu. Želez­né vozy is­kria v deň ním určený a cyp­rusy sa otriasajú. 5 Vozy sa šialene rútia ulicami a uháňajú námes­tiami. Vy­zerajú ako fak­le a mihajú sa ako bles­ky. 6 Spomenie si na svojich moc­ných. Keď sa ne­is­tou chôdzou budú náh­liť k hradbám, už tam po­stavili ochran­ný kryt. 7 Stavid­lá riek sú ot­vorené a chrám sa rúca. 8 Je určené: Ob­nažená bude od­vlečená do zajatia. Jej slúžky nariekajú ako holubice a bijú sa v prsia. 9 Ninivčania boli od­dáv­na ako jazero pl­né vody — teraz však unikajú. Za­stav­te sa, stoj­te! Nik sa však ne­o­hliad­ne. 10 Dran­cuj­te strieb­ro, rabuj­te zlato! Zásobám niet kon­ca. Vzác­nejšie sú než všet­ky po­klady. 11 Pu­statina, spúšť, všet­ko je spus­tošené! Zronené srd­cia a pod­lomené kolená. Všet­ci sa trasú a všet­ky tváre zbled­li. 12 Kde je leví br­loh a tá obec­ná pas­tva, kam pri­chádzal lev, levica a levíča? Už sa ich nik nebojí. 13 Ty, lev, ktorý si vo veľkom tr­hával pre svoje mláďatá a hr­dúsil pre svoje levice, úlov­kom za­pĺňal svoje br­lohy a korisťou svoje pelechy, 14 som proti tebe — znie výrok Hos­podina zá­stupov. Niniv­ské bojové vozy spálim do tla a tvoje levíčatá strávi meč. Vy­hladím tvoju korisť zo zeme a hlas tvojich po­slov už nebude počuť.

EkumenickýNáhum2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček