EkumenickýNáhum1

Náhum

Božia moc nad nepriateľom1 Výrok o Ninive. Kniha videnia Na­huma El­kóšs­keho. 2 Hos­podin je hor­livý a tres­tajúci Boh. Po­mstiteľom je Hos­podin, vlád­ca roz­horčený. Hos­podin od­pláca svojim protiv­níkom a s hnevom prena­sleduje svojich ne­priateľov. 3 Hos­podin je zhovievavý a veľkodušný, ale vin­níka nenechá bez tres­tu. Vo vích­re a búr­ke je jeho ces­ta a ob­lak je prachom pod jeho nohami. 4 Po­hrozí moru a vy­suší ho, aj všet­ky rieky vy­suší. Bášan a Kar­mel upadajú, aj kvet Libanonu väd­ne. 5 Vr­chy sa pred ním trasú a pahor­ky vl­nia, dvíha sa pred ním zem, svet a všet­ci, ktorí v ňom bývajú. 6 Kto odolá jeho zlos­ti? Kto ob­stojí pred páľavou jeho hnevu? Jeho prch­kosť sála ako oheň, až skaly pred ním pukajú. 7 Hos­podin je dob­rý, je pev­nosťou v deň súženia. Pri­znáva sa k tým, ktorí v ňom majú útočis­ko. 8 Prud­kou po­vodňou urobí koniec tomu mies­tu a jeho ne­priateľov bude stíhať tmou. 9 Čo za­mýšľate proti Hos­podinovi? On spôsobí koniec — súženie druhýk­rát ne­na­stane. 10 Ako na­trvalo po­sp­lietané tŕnie a ako opil­ci spití do ne­moty budú cel­kom spálení ako suché plevy. 11 Veď z teba vy­šiel ten, ktorý za­mýšľal zlé proti Hos­podinovi, ničom­ný rad­ca. 12 Tak­to vraví Hos­podin: Aj keď sú pri sile a počet­ní, budú skosení a zanik­nú. Ak som ťa ponižoval, už ťa viac ne­ponížim. 13 Teraz polámem jeho jar­mo, ktoré je na tebe, a spretŕham tvoje putá. 14 Hos­podin vy­dal roz­kaz proti tebe: Nebude viac po­tom­stva z tvojho mena! Z domu tvojich bohov od­stránim vy­rezávané a liate mod­ly; pri­pravím ti hrob, lebo si naničhod­ný.

EkumenickýNáhum1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček